Valikko Sulje

Sinimusta Liike vaatii konkreettisia toimenpiteitä Afrikan väestöräjähdyksen aiheuttamaa uhkaa vastaan

Maailman väkiluku tulee N-IUSSP:n tekemän arvion mukaan ylittämään vuoden 2022 aikana kahdeksan miljardin ihmisen rajapyykin, mikä tulee aiheuttamaan tulevaisuudessa valtavia ympäristöllisiä, poliittisia ja väestötieteellisiä haasteita. Samaan aikaan kuin monissa väkirikkaissa Aasian maissa väestönkasvu on taittumassa, useissa Afrikan maissa väkiluku on seuraavien vuosikymmenten aikana moninkertaistumassa. Vuoteen 2050 mennessä joka neljäs maailman ihmisistä asuu Afrikassa (ei ota lukuun afrikkalaisia maanosan ulkopuolella), jossa 40 % väestöstä tulee olemaan alle 14-vuotiaita, monien maiden mediaani-iän ollessa alle 20 vuotta. Ennusteiden mukaan noin 40 % maailman vastasyntyneistä lapsista syntyy Afrikassa vuoteen 2040 mennessä. 

Monissa Euroopan maissa luontainen väestönkasvu on pysähtynyt jo vuosikymmeniä sitten, eikä eurooppalaistaustaisten väestöjen kokonaishedelmällisyys ylitä ylläpitävään väestönkasvuun vaadittua 2,1 lasta per nainen enää yhdessäkään Euroopan maassa. Suomessa (1,35 lasta per nainen) suomenkielisen väestön kokonaismäärä pieneni absoluuttisissa luvuissa mitattuna ensimmäistä kertaa vuonna 2017, jota voidaan pitää maamme väestökasvullisen kehityksen taitekohtana. Sama kehitys on tapahtunut myös Virossa, jossa virolaisten lukumäärä ja osuus väestöstä on pienentynyt vuodesta toiseen. Molemmissa maissa vierasperäisen väestön määrä on kuitenkin kasvanut tuntuvasti, ja maahanmuutto selittääkin tällä hetkellä 100 % Suomen väestönkasvusta.

Kehittyneiden yhteiskuntien alhainen syntyvyys johtuu monesta eri syystä, jossa taloudellisilla, lainsäädännöllisillä, uskonnollisilla ja kulttuurillisilla asioilla on suuri merkitys. Tutkimusten mukaan Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa asuva nainen synnyttää usein ensimmäisen lapsensa 18 ikävuoteen mennessä, jolloin naisen potentiaalinen aikajänne jälkeläisten saamiselle on huomattavasti eurooppalaisia naisia pidempi. Ensisynnyttäjien keski-ikä on tällä hetkellä monissa Euroopan maissa yli 30 vuotta, eli siinä vaiheessa, kun eurooppalainen nainen vasta harkitsee oman perheensä perustamista, afrikkalaisella naisella saattaa olla itsellään jo useampi jälkeläinen.

Ensisynnyttäjien keski-iän kasvu ei riitä yksistään selittämään valkoisten kansojen alhaista syntyvyyttä. Vielä 1990-luvulla Suomessa syntyi useana vuotena yli 60 000 lasta, siinä missä vuonna 2020 vastasyntyneiden kokonaismäärä oli enää 46 000 ja näistäkin lapsista kasvava osuus syntyi muihin kuin kantasuomalaisiin perheisiin. Synnyttäjien keski-ikää oleellisempi kysymys onkin se, miksi niin harva suomalainen enää ylipäätänsä perustaa perhettä, ja siten nakertaa valinnoillaan oman kansallisen kollektiivinsa olemassaolon jatkuvuutta.

Eurooppalaisten kansojen alhainen syntyvyys yhdistettynä talouskasvuorientoituneeseen talousjärjestelmään madaltaa kynnystä kehitysmaiden nuoren ylijäämäväestön vastaanotolle, joiden hedelmällisyys on usein kantaväestöä huomattavasti suurempi. Avoimimmin tästä on puhunut nykyinen EU-puheenjohtajamaa Ranska, jonka johtaja Emmanuel Macron on toistuvasti viitannut puheissaan Euroopan ja Afrikan keskinäisen yhteistyön tiivistämistarpeille, sekä Afrikan maista saapuvan työperäisen maahanmuuton tarjoamille mahdollisuuksille.

Nämä korkean hedelmällisyyden omaavat vieraskansat tulevat kuitenkin usein maista, joiden kulttuuri ei tunnusta liberaalidemokraattisia ja individualistisia ihanteita, joihin usein viitataan ”länsimaisina arvoina”. Nykyinen liberaalidemokraattinen valtajärjestelmä on siten ajanut itsensä tilanteeseen, jossa se joutuu ulkoistamaan syntyvyytensä niille kulttuuripiireille, jotka eivät kannata, saati toteuta sen edistyksellisiä, feministisiä ja egalitaristisia ihanteita. Näiden Euroopan ulkopuolisten kulttuurien koettu elinvoimaisuus syntyy paremminkin niiden puutteesta.

Sinimusta Liike on kansallismielinen puolueprojekti, jonka väestöpoliittisessa ohjelmassa linjataan joukko toimenpiteitä, joilla puolustetaan suomalaisen kansan olemassaoloa myös tulevaisuudessa. Puolueemme vastustaa ajatusta Euroopan ulkopuolisesta siirtolaisuudesta, ja vaatii kaikkien Euroopan ja Afrikan maiden välisten integraatiosuunnitelmien välitöntä lopettamista. Syvenevän yhteistyön sijasta Euroopan tulisi varmistaa, ettei siitä muodostu nyt eikä tulevaisuudessa globaalin värillisen ylijäämäväestön loppusijoituspaikka. Eurooppalaisten kansojen tämänhetkinen hedelmättömyys ei ratkea afrikkalaisten määrää lisäämällä. Puolueemme myös perää konkreettisia poliittisia toimenpiteitä kansamme luonnollisen hedelmällisyyden kasvattamiseksi, joilla pyrittäisiin aktiivisesti lisäämään kantasuomalaisten lasten lukumäärää. Näihin toimenpiteisiin tulee sisältyä sen kaltaisten kulttuurillisten trendien ja elämäntapojen torjuminen, joita voidaan hyvin syin pitää lapsivihamielisinä, sekä nykyisen tulonsiirtojärjestelmämme muuttaminen sellaiseksi, että se nostaa suomalaiset ydinperheet sosiaalijärjestelmämme pääasialliseksi kohdeyksiköksi, ja pyrkii tekemään lastensaannista yhtä aikaa yhteiskunnallisesti toivottavaa, että taloudellisesti kannattavaa. Suomen kansalla ei ole enää aikaa tukea sen kaltaisia elämäntapoja tai muoti-ilmiöitä, jotka edesauttavat sen ajautumista sukupuuttoon.

Sähköisen kannattajakortin voit allekirjoittaa osoitteessa https://puoluerekisteri.fi/puolue/26