Valikko Sulje

Sinimustan Liikkeen yleisohjelma

Sinimusta Liike on kansallismielinen puolue, joka asemoi itsensä perinteisen oikeiston ja vasemmiston yläpuolelle nostaen politiikan keskiöön suomalaisen kansakunnan, jonka se näkee olevan biologinen, historiallinen, kielellinen ja kulttuurinen kokonaisuus. Puolue pyrkii toiminnallaan varmistamaan sen, että suomalainen elinkeinoelämä, luonto, kansallisomaisuus, kulttuuri ja lainsäädäntövalta pysyvät suomalaisten käsissä, ja että tulevaisuuden suomalaiset sukupolvet voivat elää sekä ilmaista itseään vapaasti suomenkielisessä ja suomenmielisessä kotimaassa.

Suomen kansa

Kansallismielisen politiikkamme kohteena on yksilön ja yhteiskuntaluokkien sijasta suomalainen kansakunta. Suomen valtion tulee sitoutua suojelemaan muinaista kansaamme sekä turvata sen kansallinen olemassaolo kansainvälistyvässä maailmassa. Suomen tulee säilyä suomalaisten kansallisena kotina myös tulevaisuudessa.

Suomen kieli

Puolueemme puolustaa kaunista äidinkieltämme ja haluaa torjua vieraiden kielten ylivallan suomalaisessa yhteiskunnassa. Kannatamme yksikielistä Suomea.

Suomalainen talous

Puolueemme kannattaa kansallista valuuttaa, Suomen markkaa, jonka ohjauksesta päättää julkisesti hallinnoitu keskuspankki. Puolustamme suomalaista ammattiosaamista sekä työvoimaa ulkopuoliselta ja vierasperäiseltä kilpailulta. Kannatamme valtion ohjaavaa roolia taloudessa sekä yhteiskunnan toiminnan kannalta elintärkeiden tuotantoalojen kansallistamista. Puolueemme vaalii kansallisten luonnonvarojen kestävää käyttöä pitäen sen täysin suomalaisten hallinnassa.

Suomalainen hyvinvointi

Puolueemme kannattaa sosiaalisia tulonsiirtoja ja julkisia terveyspalveluita, jotka auttavat ihmisiä mahdollisten vastoinkäymisten aikana. Yhtenäinen kansakunta suomalaisessa Suomessa on suomalaisen hyvinvoinnin perusta.

Suomalainen perhe

Puolueemme perhekäsitys nojaa miehen, naisen ja lasten muodostamalle ydinperheelle. Suomalainen perhe on suomalaisen yhteiskunnan perusyksikkö, joka on vuorovaikutuksessa kansakuntamme hyvinvoinnin kanssa sekä suomalaisen tulevaisuuden rakentajana.

Suomalainen luonto

Mielestämme taloutemme on aina alisteinen luonnon kantokyvylle; emme voi kuluttaa enempää kuin luonto sallii. Kannatamme tiukkaa ympäristölainsäädäntöä, koska puhdas luonto on kansalaisomaisuuttamme ja se tulee säilyttää myös tuleville sukupolville. Puolueemme kannattaa vihreää taloutta sekä kestävää tuotantoa. Viher- ja suojelualueita tulee olla runsaasti, ja jokaiselle suomalaiselle kuuluu oikeus päästä kulkemaan puhtaassa luonnossa.

Kukoistavan maaseudun Suomi

Puolueemme näkee suurena ongelmana asutuksen keskittymisen muutaman suurimman kaupungin ympärille. Katsomme suomalaisen maaseudun olevan hyvä kasvu- ja elinympäristö, joka myös tukee kestävää luonnon monikäyttöä ja hyödyntämistä. Puolustamme kotimaisen maatalouden toimintaa ja haluamme suojella suomalaista elintarviketuotantoa ulkomaalaiselta kilpailulta.

Suomalainen koulutus

Puolueemme kannattaa maksutonta koulutusta suomalaisille kaikilla koulutusasteilla, jotta jokaisesta voidaan valmentaa sosiaalisesta asemastaan riippumatta yhteiskunnan tarpeisiin soveltuvia kansalaisia. Liikunta, leirikoulut ja muu yhteisöllinen toiminta ovat oleellinen osa koulun kasvatuksellista tehtävää.

Suomenmielinen ajattelu

Puolueemme kulttuuripolitiikan perustana on kansallisen identiteetin syventäminen ja suomalaisen kulttuuriperinnön säilyttäminen. Haluamme vaalia perinteistä suomalaista kulttuuria, historiankuvia sekä kansallisia juuriamme. Suhtaudumme myötämielisesti uskonnollisuuden ja hengellisyyden muotoihin, jotka ovat olleet muovaamassa suomalaista kulttuuriperintöämme positiivisilla tavoilla.

Suomalainen maanpuolustus

Puolueemme kannattaa asevelvollisuuteen pohjautuvaa armeijaa sekä monialaista kotimaista puolustusteollisuutta. Suhtaudumme myönteisesti vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan ja suomalaisten ampuma-aseharrastukseen. Kannatamme sotilaallista liittoutumista, mikäli se palvelee suomalaisten etua, mutta vaalimme kuitenkin valmiutta toimia poikkeusolosuhteissa tarvittaessa ulkomaisista liittolaisistamme riippumatta.

Kansallisvaltioiden Eurooppa

Puolueemme mielestä politiikan keskiössä on suomalaisten olemassaolon turvaaminen ja historiamme jatkuminen, minkä vuoksi suhtaudumme meille haitallisiin ulkomaalaisiin järjestöihin ja sopimuksiin kriittisesti. Puolueemme kokee kohtalonyhteyttä muihin itämerensuomalaisiin kansoihin ja pyrkii korostamaan näiden asemaa lännen ja idän välissä. Tahdomme vapaan Suomen sekä vapaan kansallisvaltioiden muodostaman Euroopan.

Ohjelman PDF-versio