Valikko Sulje

Ohjelma

Puolueen tarkoitus

Sinimusta Liike (SML) on radikaali, traditionalistinen ja suomenmielinen puolue, jonka toiminta pohjautuu ihanteelle itsenäisestä, elinvoimaisesta ja riippumattomasta Suomesta, joka on luotu palvelemaan ja puolustamaan suomalaisen kansan kulttuuria, elinympäristöä ja elämäntapaa. Puolue perustaa maailmankatsomuksensa kansallisvaltion periaatteelle, jonka mukaan Suomi on suomalaisten kotimaa ja se pysyy suomalaisten kotimaana vain silloin, jos sitä asuttaa tulevaisuudessakin suomalainen kansa. Politiikka, jota ajamme, on radikaalia ja etnofuturistista. Haluamme päästä modernin yhteiskunnan sekä globalismin arvojamme, yhteisöämme ja maatamme tuhoavasta ikeestä. Haluamme luoda tilalle uuden ja paremman tulevaisuuden yhteiskunnan unohtamatta juuriamme tai sitä, että yhteiskuntamme elinehdot ovat sukupolvien työn tulosta. Haluamme elinvoimaisen ja kestävän yhteiskunnan, joka on sekä vihreä että korkeateknologinen ja joka myös turvaa suomalaisen kansan olemassaolon pitkälle tulevaisuuteen. 

Tämän päämäärän mahdollistamiseksi puolue pyrkii

1.) Edistämään suomalaista kulttuurityötä ja valistamaan suomalaisia heidän kansallisista juuristaan;

2.) Puolustamaan suomen kielen erityisasemaa maan ainoana virallisena kielenä;

3.) Edistämään ajatusta suomalaisesta kansankokonaisuudesta ja säilyttämään Suomi etnisesti suomalaisena;

4.) Puolustamaan luonnollisen ja perinteisen perheen ideaalia, tervettä perhe-elämää ja lapsiperheiden mahdollisuuksia;

5.) Korostamaan sielun ja veren merkitystä kansallisen identiteetin synnyssä;

6.) Taistelemaan leppymättömästi suomalaisten kansallista olemassaoloa uhkaavaa monikulttuurisuutta ja juuretonta globaalia massayhteiskuntaa vastaan;

7.) Pitämään Suomen erossa kaikista ylikansallisista hallintajärjestelmistä;

8.) Edistämään maamme omavaraisuutta ja itsenäistä rahapolitiikkaa;

9.) Puolustamaan Suomen luontoa ja sen eläimistön monimuotoisuutta;

10.) Edistämään maanpuolustustyötä, sekä aktiivista maanpuolustushenkeä.

Puolueen arvopohja

Radikaali

Olemme radikaaleja, koska haluamme nähdä selkeän muutoksen lähes jokaisella yhteiskunnan osa-alueella. Haluamme rakentaa maan, joka on vahva ja elinvoimainen, ja jossa on yhtä lailla toivoa ja oikeudenmukaisuutta sekä tänään että huomenna.

Radikaalius merkitsee ajattelutapaa, jossa haluttu päämäärä sanelee sopivat metodit poliittisella kentällä. Tavoitteemme on synnyttää kipinä laajemmalle kansalliselle heräämiselle. Halutun muutoksen saavuttamiseksi on nykyisen poliittisen systeemin rinnalle rakentuneesta korruptoituneesta ja täysin kansan selän takana toimivasta hyvävelijärjestelmästä päästävä eroon, jotta pystyisimme läpinäkyvyyden ja osallisuuden lisäämisen kautta luomaan aidosti oikeudenmukaisen valtion.

Pyrkimyksemme on myös ihmisiä ja luontoa riistävän kapitalistisen hyväksikäyttösysteemin ja kertakäyttökulttuurin eliminoiminen sekä arvoiltaan kieroutuneen ja epäkansallisen median vallan murtaminen. Emme näe yhteiskunnan paremmuuden nojaavan automaattisesti jatkuvan talouskasvun ideologiaan, jossa asioiden arvo mitataan pelkässä rahassa, jossa kaikki on myytävänä ja työntekijä aina vaihdettavissa toiseen suurempien voittojen tavoittelemiseksi. Mielestämme edistynyt yhteiskunta rakentuu periaatteelle, jossa luonto ja ihmiset voivat elää tasapainossa ja joka pyrkii toteuttamaan vain kestävään kehitykseen johtavia muutoksia ja prosesseja.

Olemme myös radikaaleja, koska poliittinen toimintamme ei nojaudu pelkästään muutaman vuoden välein käytäviin vaaleihin vaan tekoihin sekä taipumattomaan ja kompromissittomaan aktiivisuuteen, jonka päämääränä on kansallisen olemassaolomme turvaaminen. Liikkeen ytimessä eivät ole poliittiset opportunistit, vaan periksiantamattomat ihmiset, jotka näkevät kanssa-aktivistit verisiteiden yhdistämänä perheenä yhteisessä taistelussa kansallisten päämäärien puolesta. Kansallinen olemassaolomme ei ole neuvoteltavissa.

Suomenmielinen

Puolueemme tavoite on itsenäinen kansakunta itsenäisessä valtiossa. Näemme, että kansakunta on toimivin yhteinen nimittäjä yksittäisen ihmisen ja koko ihmiskunnan välillä. Tämä mahdollistaa sosiaalisen pääoman kannalta välttämättömän yhteenkuuluvuuden tunteen muodostumisen yhteisön sisällä, sen ollessa samaan aikaan jäsenmäärältään tarpeeksi suuri kyetäkseen järjestäytymään rakentavaan toimintaan sekä puolustautumaan uskottavasti ulkopuolisia uhkia vastaan. Kansakunnan ytimessä on olettamus, jonka mukaan ihmisellä on enemmän yhteistä oman sisäryhmänsä kanssa kuin sen ulkopuolisten ihmisten kanssa. Ihmisen luontainen halu hakeutua omiensa joukkoon pohjautuu ihmisen biologisille taipumuksille, joita kansallismielinen politiikka pyrkii toiminnallaan jalostamaan ja vahvistamaan. Tällä tavoin organisoitu valtio siis ajaa oman kansansa etua ennen muuta sekä puolustaa sen kansallista itsemääräämisoikeutta.

Puolueemme maailmankatsomus perustuu kansankokonaisuuden ihanteelle, jossa ihmisten ja ihmisryhmien välisiä suhteita arvioidaan heidän edustamansa etnisyyden näkökulmasta. Puolueemme vastustaa luokkavihaan kiihottamista sekä myös muita yhteiskunnallisia ilmiöitä, jotka pyrkivät jakamaan suomalaista kansaa keskenään kilpaileviin keinotekoisiin intressiryhmiin. Puolueemme näkökulmasta ei ole olemassa muuta intressiryhmää kuin suomalaiset, joihin jokainen suomalainen on verenperimänsä kautta linkittäytynyt. Kansankokonaisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että suomalaiset kykenevät tuntemaan solidaarisuutta toisiansa kohtaan riippumatta ihmisten koulutustasosta, tuloeroista tai muista elämäntilanteeseen sidonnaisista asioista. Tämä edellyttää puolueemme näkökulmasta julkisesti ylläpidettyä hyvinvointivaltiota ja kansallisen yhteisvastuun korostamista.

Puolueemme määrittelee suomalaiset kansaksi, jonka perimästä suurin osa muodostuu niistä itämerensuomalaisista kantaheimoista, jotka ovat esihistoriallisena aikana muuttaneet nykyisen Suomen alueelle ja joka puhuu tälle kansalle ominaista äidinkieltä ja kokee suomalaisen kansanyhteisön muodostaman kulttuurin itselleen kaikista luonnollisimmaksi tavaksi elää. Suomalaisuus on biologinen, historiallinen, kielellinen ja kulttuurinen kokonaisuus. Puolueemme politiikan tavoitteena on etnisesti yhdenmukainen Suomi, jossa ei esiinny etnisiä eturistiriitoja eri vähemmistökansojen ja kantaväestön välillä. Puolue ei ainoastaan kritisoi löyhän maahanmuuttopolitiikan synnyttämiä lieveilmiöitä, vaan vastustaa jo lähtökohtaisesti ei-suomalaista siirtolaisuutta. Puolueemme prioriteeteissa on nykyisen maahanmuuton välitön lakkauttaminen ja maassa jo valmiiksi olevien vierasmaalaisten oleskeluoikeuden välitön uudelleenkäsittely. Tämän lisäksi tavoitteemme on suojella suomalaista identiteettiä, suomalaisten kansallista historiaa, kulttuuria, suomalaista luontoa sekä kansallisomaisuutta.

Puolueemme näkökulmasta nykyinen jako oikeistoon ja vasemmistoon perustuu virheelliseen vastakkainasetteluun, sillä toissijaisista eroistaan huolimatta niistä molemmat edistävät politiikkaa, joka uhkaa kansallista olemassaoloamme ja valtiollista itsenäisyyttämme. Suomenmielisinä me vastustamme poliittisen oikeiston kannattamaa ylikansallista kapitalismia ja ääri-individualismia, joka pyrkii nostamaan yksilön tarpeet yhteisön edun yläpuolelle. Samaan aikaan me vastustamme poliittista vasemmistoa, sillä sen edistämä egalitarismi ei tunnusta oman kansan tärkeyttä ja ihmisten välisiä luontaisia eroja. Puolueemme irtisanoutuu nykyisestä tasapäistämisen ihanteesta, ja haluaa korvata sen ajatuksella, jossa jokaisella ihmisellä on oma paikkansa yhteiskunnassa, joka perustuu hänen omiin kykyihinsä.

Traditionalistinen

Puolueemme näkee nykyisten sukupolvien olevan osa päättymätöntä ketjua, joka velvoittaa meitä puolustamaan aiempien sukupolvien työn jälkeä, kuin myös varmistamaan tuleville sukupolville hyvän, puhtaan ja turvallisen maan. Puolueemme ei kannata yksilöllisiä valintoja, jotka ovat ristiriidassa tämän periaatteen kanssa. Kansallisen perinteen jatkuminen on voimavaramme, joka on kantanut kansakuntaamme vuosisatojen ajan, ja sille rakentuu terve kansallistunto, joka on terveen yhteisön tukipilari.

Suhtaudumme yhteiskunnan maallistumiseen kriittisesti ja kannustamme pyhän määritelmän normalisoitumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Pyrimme tunnustamaan pyhyyden perinnettä ja tapoja ilmentävänä yhdistävänä henkenä sen pohjimmaisessa merkityksessään vailla uskonnollista konseptia. Näin ollen tunnustamme pyhien alueiden, niin esikristillisten palvontapaikkojen, kuin myös nykyisten kirkkomaiden ja hautausmaiden erityisen merkityksen suomalaiselle kansalle. Emme rinnasta suomalaisia pyhiä paikkoja vain rakennuksiksi ja paikoiksi muiden joukossa saati hyväksy niiden käyttöä minkäänlaiseen voittoa tuottavaan tarkoitukseen. Jokaisen suomalaisen, kuuluisipa hän mihin uskontokuntaan tahansa, voimavara on isänmaan ja kansan jatkuvuuden luoman korkeamman tarkoituksen tunnustaminen. Kaikille suomalaisille tulisi olla olemassa oma paikkansa yhteiskunnassa, jossa tämä kykenee viemään yhteiskuntaa eteenpäin osana jatkuvuuden ketjua. Tämä ketju on voimakkain sen jokaisen lenkin ollessa vahva ja oikealla paikallaan.

Puolueemme ei samaistu usein käytettyyn termiin ”konservatiivi”, sillä mielestämme kyseinen termi viittaa tarpeeseen säilyttää jokin vallitseva asiantila, sekä varovaista suhtautumista yhteiskunnalliseen muutokseen yleisesti. Toisen maailmansodan jälkeiset konservatiiviset liikkeet ovat osoittaneet toiminnallaan hyvin sen, etteivät ne ensinnäkään kykene hidastamaan kulttuurillista muutosta, saati säilyttämään itselleen tärkeitä asioita tämän muutoksen edetessä. Konservatismi voidaan aatteena rinnastaa päättymättömään viivytystaisteluiden sarjaan, jossa jokaisen hävityn taistelun jälkeen konservatiivi hyväksyy muuttuneen toimintaympäristön sellaisenaan, ja puolustaa sitä jälleen säilytettävänä asiantilana seuraavassa yhteenotossa itseään radikaalimpaa toimijaa vastaan. Tämän konservatismiin sisäänrakennetun pakittamisen johdosta kyseisen aatteen edustajat omaksuvat lopulta tahtomattaankin vastapuolensa narratiivit ja poliittiset pääperiaatteet, jolloin he muuttuvat yhteiskunnallisista toimijoista ainoastaan muutosten voimattomiksi seuraajiksi.

Konservatiiveista poiketen me uskomme kansallismielisinä traditionalisteina luonnonjärjestyksen ja kansallisen olemassaolomme ikuiseen oikeutukseen, emmekä näe kyseisiä päämääriä aikakauteen tai trendeihin sidonnaisina asioina. Mikäli poliittinen ja kulttuurillinen status quo uhkaa näiden oikeuksien toteutumista, emme pelkää vähimmissäkään määrin sen uhmaamista. Vakaus ei ole meille itseisarvo, jos se vakauden hintana on kokonaisen kansakunnan kohtalo ja elinpiiri. Konservatiiveista poiketen tulemme soutamaan rohkeasti vastavirtaan ja muovaamaan ympäristöämme omaan arvomaailmaamme paremmin soveltuvaksi. Sivusta seuraamisen sijasta me pyrimme olemaan kansallismielisen muutoksen aktiivisia edesauttajia. Konservatiiveista poiketen me tulemme vastustamaan haitallisiksi katsomiamme ilmiöitä yhtä voimakkaasti nyt, kun tulemme vastustamaan niitä tulevaisuudessakin, kuin myös edesauttamaan niitä päämääriä, jotka täyttävät sen ikiaikaisen tarkoituksen, johon niin luonto kuin myös rakkaus edeltäjiämme kohtaan on meidät kansakuntana velvoittanut.