Valikko Sulje

Sinimusta Liike ja työllisyyspolitiikka

Sinimustan Liikkeen työllisyyspolitiikan tavoitteena on nykyisen työelämän kehittäminen nykyistä ennalta-arvattavampaan ja perheystävällisempään suuntaan, jossa yhdistyisivät työvoiman vähäinen vaihtuvuus, pitkien työurien mahdollistama kumulatiivinen ammattiosaaminen sekä saumaton yhteiselo työntekijän ja hänen perheensä välillä. Sinimustan Liikkeen näkökulmasta suurten puolueiden ja elinkeinoelämän dominoima talouspoliittinen keskustelu perustuu ainoastaan talouskasvun maksimointiin, eikä siinä huomioida yhteiskunnassamme tällä hetkellä tapahtuvia väestöllisiä muutoksia. Talousjärjestelmä, joka vaatii toimiakseen kansamme ulkopuolista työvoimaa, ja jonka edellyttämä uraorientoituneisuus tapahtuu usein perheen perustamisen kustannuksella, ei voi liikkeemme mielestä olla pitkällä aikavälillä kestävä järjestelmä.

Sinimustan Liikkeen yksi pitkän aikavälin päämääristä on työtuntien määrän pienentäminen työn tuottavuutta lisäämällä, jolloin työntekijöillä jäisi enemmän aikaa harrastuksiinsa ja omille lähimmäisilleen. Tämän päämäärän toteutuminen on nähdäksemme mahdollista vain silloin, jos työn tekemisen ehtoja valvotaan kollektiivisesti ja poliittinen valta on yksi neuvottelujen osapuoli. Liikkeemme kannattaa kolmikantajärjestelmän mahdollistamaa tulopolitiikkaa, jossa valtio, työnantajat ja työntekijäjärjestöt neuvottelevat keskenään maamme yleisestä palkkakehityksestä, työtunneista ja työn teettämisen ehdoista. Valtion tehtävä on edustaa kyseisissä neuvotteluissa Suomen kansaa ja toimia samalla taloudellisten etujärjestöjen yläpuolella.

Valtion tulee samaan aikaan suojella suomalaista ammattitaitoa ulkomaalaiselta halpatyövoimalta ja työntekijöidensä oikeutta vapaa-aikaan, kuin myös varmistaa työn tuottavuus maltillisilla palkkaratkaisuilla sekä verotuksellisilla kannustimilla. Näiden tulopoliittisten ratkaisujen tarkoituksella on varmistaa se, että suomalaista ammattiosaamista harjoitetaan jatkossakin osana suomalaista työyhteisöä, jonka hedelmistä suomalaiset itse pääsevät nauttimaan. Tämän päämäärän mahdollistaminen vaatii myös tehtyjen sopimusten yleissitovuutta, jottei yksikään yritys saisi epäsuoraa kilpailuetua muihin nähden kyseisiä sopimuksia polkemalla.

Sinimusta Liike ei nykyisessä tilanteessa kannata työttömyysturvan ja irtisanomissuojan heikennyksiä. Liikkeemme näkökulmasta monet välttämättömiksi markkinoiduista uudistuksista ovat puhtaasti työnantajapuolen sanelemia ohjelmia, joiden tarkoituksena on ainoastaan lisätä merkittävimpien omistajien henkilökohtaisia voittoja. Liikkeemme pitää työntekijäosapuolen näkökulmasta epäilyttävänä sen kaltaista kehitystä, jossa suomalaisten työttömyysturvaa heikennetään samaan aikaan kun maahamme yritetään houkutella kymmeniä tuhansia vierasmaalaisia työntekijöitä kilpailemaan samoista työpaikoista suomalaisten kanssa. Liikkeemme mielestä suomalaisen työvoiman asettaminen kilpailuun koko muuta maailmaa vastaan on edesvastuutonta.

Liikkeemme kannattaa kansankokonaisuuden ihannetta, jossa yhteiskuntamme kannalta elintärkeät ryhmittymät, kuten työntekijät ja työnantajat, kykenisivät vahvan poliittisen ohjauksen avulla löytämään yhteisiä ratkaisuja kansamme kohtaamiin ongelmiin. Tämä yhteenkuuluvuus vaatii myönnytyksiä molemmilta osapuolilta, sekä osapuolen, joka kykenee ristiriitatilanteessa sanomaan tarvittaessa viimeisen sanan. Sinimustassa yhteiskunnassa kyseinen taho olisi valtio. Työntekijöiden tulee pystyä luottamaan siihen, että heidän työpanostaan ja ammattiosaamistaan ei käytetä lyhyen ajan voitontavoitteluun tai aseteta kilpailuun koko muuta maailmaa vastaan, samalla kun työnantajille tulee tarjota työrauha, sekä sen kaltaiset palkkaratkaisut, jotka mahdollistavat tuottavan työn teettämisen.

Sinimusta Liike katsoo, että talouspolitiikan kannalta oleellisinta on asettaa selvät kansalliset raamit, joiden alaisuudessa taloudellista toimintaa voitaisiin maassamme harjoittaa. Liikkeemme on avoin kuuntelemaan työelämään liittyviä uudistusehdotuksia, kunhan ne eivät ole ristiriidassa perusperiaatteidemme kanssa. Näihin periaatteisiin kuuluvat mm. oma valuutta, suomalainen työ ja ympäristöystävällinen tuotanto.