Valikko Sulje

Sinimustan Liikkeen puoluehakemus palautui jälleen korjattavaksi

12.04.2021
Julkaisuvapaa

Oikeusministeriö palautti Sinimustan Liikkeen puoluehakemuksen jälleen korjattavaksi.

Oikeusministeriö on 12.4. tekemässään päätöksessään linjannut, ettei Sinimustaa Liikettä voida vielä hyväksyä puoluehankkeeksi, jolla olisi oikeus kerätä puoluerekisteriin vaadittavat 5000 kannattajakorttia. Oikeusministeriön edustajat vaalijohtaja Arto Jääskeläinen sekä erityisasiantuntija Laura Peuraniemi ovat perustelleet linjaustaan mm. seuraavin tavoin:

”Sinimusta Liike ry:n yleisohjelmassa yhdistyksen tavoitteeksi nimetään muun muassa kaikkien vuodesta 1990 alkaen myönnettyjen kansalaisuuksien uudelleenkäsittely. Kyseisenkaltainen kirjaus antaa implisiittisesti ymmärtää, että tietyiltä osin kansalaisuuksia voitaisiin takautuvasti poistaa tai menettää oikeudettomasti ilman perusteltua syytä. Tämänkaltaisen tavoitteen ei voida katsoa kunnioittavan kansanvaltaisten periaatteiden noudattamista, johon linkittyy vahvasti yksilön vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksien turvaaminen siten kuin edellä on todettu. Oikeusministeriö toi jo 9.2.2021 antamassaan vastineessa esiin, että Sinimusta Liike ry:n sääntöjen ja yleisohjelman välillä vallitsee korjausta vaativa epäsuhta. Oikeusministeriö kiinnittää tähän edelleen huomiota edellä todetun mukaisesti. Lisäksi oikeusministeriö toistaa aikaisemman huomionsa siitä, että yhdistyksen tarkoitus, yleisohjelma sekä säännöt eivät saa kokonaisuutena arvioiden olla ristiriidassa Suomen lainsäädännöstä ja Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksista johtuvien vaatimusten, mukaan lukien perus- ja ihmisoikeudet, kanssa. Tältä osin huomiota kiinnitetään erityisesti seuraaviin tarkemmin eriteltyihin kohtiin.”

Sinimustan Liikkeen edustajat kummeksuvat ministeriön linjausta, sillä väestöpoliittisesta kehityksestä päätettäessä yhteiskunnallisella tasolla, myös kansallismielisellä näkemyksellä tulisi olla mahdollisuus saada äänensä kuuluviin. Puolueemme näkökulmasta aktiivinen kotiuttaminen on tehokas maahanmuuttopoliittinen toimenpide, josta tulisi myös käydä laajempaa poliittista keskustelua. Mikäli muuttovirran ainoa sallittu suunta on Suomen ulkopuolelta Suomeen, menetämme parlamentaariset keinot suomalaisen kansakunnan suojelemiseen globaaleilta väestönliikkeiltä. Puolueemme myös huomauttaa, että ennen 90- ja 2000-luvuilla tehtyjä kansallisuuslain höllennyksiä, Suomen kansalaisuus noudatti hyvin pitkälti etnistä suomalaisuutta, jota puoluehankkeemme kannattaa. Toisena ongelmakohtana ministeriö pitää ohjelman sananvapautta käsitteleviä linjauksia:

Vaikka sananvapauteen voidaan kohdistaa erikseen lailla tarkkaan määriteltyjä sekä rajattuja ja välttämättömiä rajoituksia, esimerkiksi syrjinnän tai toisen kunnian loukkaamisen estämiseksi, niin sananvapauden ytimeen kuuluu myös piirteitä, joita voidaan pitää sillä tavalla ehdottomana, että niistä ei voida poiketa edes lailla. Yksi tällainen asia on ennakkoesteiden kielto ja minkäänlaisen yleisemmän ennakkosensuuria ilmentävän järjestelmän luominen sananvapauden käyttämiselle. Mikäli sananvapauden käytön pääasiallinen sisältö on omiaan olennaisesti heikentämään muiden oikeuksia, mukaan lukien sananvapautta, tai tekemään tyhjäksi perustuslaissa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa tunnustetun keskeisen demokraattisen oikeuden, on kyseessä tämän oikeuden väärinkäyttö, joka ei nauti sananvapauden suojaa (KKO:2020:68). Toiminta, jolla laaja-alaisesti ja yleisin kriteerein pyritään ennakolta estämään mielipidevaikuttaminen tai viestintä, ei kuulu demokraattisen yhteiskunnan edellytyksenä ole[1]vaan vapaaseen mielipiteenmuodostukseen tai avoimeen ja moniarvoiseen julkiseen keskusteluun, joita suojattaisiin sananvapauden nojalla. Oikeusministeriö katsoo, että Sinimusta Liike ry:n yleisohjelma sisältää muun muassa jäljempänä esitetyn kaltaisia kirjauksia, joiden nimenomaisena tarkoituksena on estää ennakolta muiden oikeus käyttää sananvapautta. Kirjaukset voi näin ollen tulkita ennakkosensuuriksi, jonka kieltäminen sisältyy sanavapauden ytimeen, eikä niitä näin ollen voida sananvapauden turvin pitää hyväksyttävinä.”

Ministeriön vastauksessa mainitaan järjestäytyneen yhteiskunnan oikeuteen rajoittaa sananvapautta, mikäli sitä sovelletaan esimerkiksi ”rikollisuuden estämiseksi”. Sinimustan Liikkeen ohjelma on linjassa oheisen näkemyksen kanssa, joskin puolueemme käsitys rikollisesta puheesta eroaa liberaalidemokraattisen järjestelmän vastaavasta. Puolueemme sananvapauteen liittyvistä ongelmakohdista suurin osa mukailee nykyistä lainsäädäntöä, joskin esimerkiksi kansanryhmää vastaan kiihottaminen sekä vihapuhe on määritelty lähtökohtaisesti suomalaisvihamielisyyden näkökulmasta. Puolueemme pitää erikoisena, että samaan aikaan kun nykyinen poliittinen järjestelmämme kokee oikeudekseen kehittää aktiivisia keinoja poliittisten mielipiteiden sensuroimiseksi vihapuheen torjumisen nimissä tai rahoittaa verorahoilla aatteellisesti sitoutunutta valtiollista mediaa, Sinimusta Liike ei saisi tehdä samoja asioita omilla aatteellisilla painotuksillaan. Puolueemme kokee ministeriön sananvapauslinjausten noudattavan sen kaltaista poliittista ohjausta, joka ei tosiasiallisesti mahdollista kansallismielisen äänen kuulumista.

Kolmas ongelmakohta käsittelee syrjimättömyysperiaatetta, josta ministeriö on linjannut seuraavasti:

”Oikeusministeriö katsoo, että muun muassa edellä mainituista kirjauksista on pääteltävissä, että kyseisen kaltaista rekisteriä käytettäisiin selkeästi ja välittömästi syrjivään tarkoitukseen eli tiettyjen henkilöryhmien seuraamiseen, eristämiseen ja jopa laillisesti saadun kansalaisuuden oikeudettomaan pois viemiseen. Oikeusministeriö katsoo, että kyseiset tavoitteet ovat keskeisellä tavalla vastoin perustuslaissa ja kansainvälisessä oikeudessa turvattua yhdenvertaisuutta ja syrjintäkieltoa ja ilmentävät ns. kiellettyä segregaatiota, jonka voidaan katsoa olevan pakottavan kansainvälisen oikeuden vastaista. Oikeusministeriö katsoo, että sellaista yleisohjelmaa, joka sisältää pakottavan kansainvälisen oikeuden vastauksia kirjauksia, ei voida pitää puoluelain tarkoituksen mukaisena yleisohjelmana.”

Puolueemme pitää ongelmallisena sitä tapaa, jolla ministeriö tulkitsee syrjimättömyyden toteutumista. Kansainväliset sopimukset hyväksyvät eriävän kohtelun kansalaisten ja ei-kansalaisten välillä, johon myös Sinimustan Liikkeen kansalaisuuslain linjaukset pohjautuvat. Se, ketkä saavat olla Suomen kansalaisia, ja millä ehdoilla kansalaisuuden voi menettää, ovat taasen poliittisia linjavetoja, joita tarkastellaan vuosittain kaikissa länsimaissa. Kansalaisuuden menettäminen on toimenpide, joka on mahdollista toteuttaa nykyisten kansainvälisten sopimusten puitteissa, mikä on nähty esimerkiksi ISIS-vierastaistelijoihin kohdistuneissa toimenpiteissä Suomen ulkopuolella.  Puolueemme pitää sen kaltaista tilannetta äärimmäisen haitallisena, jossa Suomen nykyistä lainsäädäntöä voidaan muuttaa ainoastaan nykyistä liberaalimpaan suuntaan.  

Haluamme myös muistuttaa ministeriötä siitä, että puolueemme toiminta tähtää kaikkien muiden parlamentaaristen liikkeiden tavoin lakien muuttamiseen demokraattisen järjestelmän sanelemissa ehdoissa. Puolueohjelmamme näkeminen ikään kuin demokraattisen toiminnan ulkopuolisena julkaisuna ei tee oikeutta hankkeen todellisille tarkoitusperille. Kyseessä ei ole Suomen lain vastainen järjestö, vaan puoluehanke, joka pyrkii muuttamaan nykyistä lainsäädäntöä oman kansallismielisen arvopohjansa mukaisesti. Puolueemme pitää myös erikoisena ministeriön palautteessa esitettyä ajatusta, jonka mukaan tietyt lainkohdat olisivat käytännössä kokonaan poliittisen päätöksenteon ulkopuolella.

Sinimusta Liike tulee tiedustelemaan lisätietoa mahdollisista jatkotoimenpiteistä ministeriöltä, sekä vaatimaan selkeää linjausta niistä reunaehdoista, joiden alaisuudessa puolueprojektimme saa suomalaisessa järjestelmässä toimia. Meidän tehtävämme on tarjota suomalaisille kansallismielisille aito ja rohkea vaikuttamiskanava parlamentaariseen päätöksentekoon, ja suhtaudummekin siksi hyvin karsaasti kaikkiin linjauksiin, joilla yritetään järjestelmän taholta vesittää kansallismielisen politiikan ajaminen rakkaassa kotimaassamme. 

Mikäli haluat auttaa puolueprojektiamme, jaa tämä viesti myös kavereillesi.

Sinimusta Liike

12.04.2021