Valikko Sulje

Sinimusta Liike kannattaa suomalaisuuden halventamisen kriminalisoimista

Kansalaisaloite

Sinimusta Liike suhtautuu varautuneesti länsimaiden tämänhetkiseen sananvapauskehitykseen, jossa poliittisesti vaikutusvaltaiset vähemmistöryhmät, kuten esimerkiksi juutalaiset ja muslimit, nauttivat laajennettua suojaa valtaväestön harjoittamaa kriittistä itseilmaisua vastaan, samaan aikaan kun valkoinen kantaväestöön kohdistuvat sanalliset hyökkäykset ovat muuttuneet niin arkipäiväisiksi modernissa mediakentässä, etteivät valkoiset eurooppalaiset välttämättä enää edes tunnista olevansa hyökkäyksen kohteena. Tämän asiantila kaipaa puolueemme näkökulmasta muutosta.

Sinimusta Liike näkee, että Suomi on suomalaisten kansallinen koti, jonka luomisprosessi perustui nationalistisille ihanteille, joiden mukaan suomalaisilla tulisi olla kansallinen ja valtiollinen itsemääräämisoikeus, sekä niiden siunaama vapaus tavoitella omia ihanteitaan ja päämääriään muista valtioista ja kansoista riippumattomana toimijana. Valtiomme kantaa nimessään kansansa nimeä, ja sen tunnuksista on tullut ajan saatossa myös ikivanhan kansamme tunnukset. Suomalainen valtio ei synnyttänyt suomalaista kansaa, vaan suomalainen valtio luotiin turvaamaan ja vaalimaan tämän kansan olemassaoloa, elämäntapaa ja esivanhempiemme verellä lunastettua maaperää.

Sinimusta Liike kokee, että suomalaisvastaiset ilmaukset, joiden perusteella suomalaisilla ei esimerkiksi tulla olla oikeutta omaan kotimaahansa tai oikeutta oman kansallisen olemassaolonsa turvaamiseen, hyökkäävät suoraan valtiomme alkuperäistä tarkoitusta vastaan. Puolueemme katsoo, että yksilön vapaudet ja oikeudet ovat hänen oman kansallisen yhteisönsä mahdollistamia ja ylläpitämiä, jolloin sanalliset tai fyysiset hyökkäykset kotimaatamme ja kansakuntaamme kohtaan ovat siten myös hyökkäyksiä oikeuksiamme ja vapauksiamme kohtaan.

Puolueemme mielestä Suomen valtion ja oikeusjärjestelmän velvollisuus on puolustaa oman kansakuntansa ja isänmaansa olemassaoloa, eikä turvata kansakuntaamme kuulumattomien väestöryhmien erityisoikeuksia. Tämän johdosta Sinimusta Liike on aloittanut nimien keruun seuraavalle kansalaisaloitteelle:

Ehdotamme rikoslain 11 luvun muuttamista alla kuvatuin tavoin siten, että eräät suomalaisvastaisen vihapuheen muodot tulevat nykytilaan verrattuna laajemmin rangaistuiksi.

Lisätään rikoslain 11 lukuun uusi seuraavan sisältöinen säännös:

10 b §
Suomalaisuuden halventaminen

Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin levittää yleisön keskuuteen tai pitää saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa

1) kiistetään suomalaisten asema tai olemassaolo tunnistettavissa olevana kansallisena tai etnisenä ryhmänä, tai

2) esitetään tai vihjataan, ettei suomalaisilla tulisi olla kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 8/1976) 1 artiklassa tarkoitettua itsemääräämisoikeutta kansana tai muita sopimuksessa tarkoitettuja kansojen oikeuksia,

3) uhataan, panetellaan tai solvataan suomalaisia tavalla, joka yksityishenkilöön kohdistettuna täyttäisi 24 luvun 9 §:ssä tarkoitetun kunnianloukkauksen tai 25 luvun 7 §:ssä tarkoitetun laittoman uhkauksen tunnusmerkistön tai joka muuhun kansanryhmään kuin suomalaisiin kohdistettuna täyttäisi tämän luvun 10 §:ssä tarkoitetun kansanryhmää vastaan kiihottamisen tunnusmerkistön,
on, mikäli tekoa ei ole katsottava kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan, tuomittava suomalaisuuden halventamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Lisäksi muutetaan rikoslain 11 luvun 15 §:ää seuraavalla tavalla kattamaan myös suomalaisuuden halventamisen:

15 §
Oikeushenkilön rangaistusvastuu

Kiihottamiseen kansanryhmää vastaan, törkeään kiihottamiseen kansanryhmää vastaan ja suomalaisuuden halventamiseen sovelletaan, mitä oikeushenkilön rangaistusvastuusta säädetään
.

Kansalaisaloitteen pääset allekirjoittamaan tästä: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/9707

Sähköisen kannattajakortin pääset allekirjoittamaan tästä: https://puoluerekisteri.fi/puolue/26