Valikko Sulje

Sinimusta Liike ja rasismi

Sinimustan Liikkeen maailmankatsomus perustuu suomalaiseen kansakuntaan, joka tarkoittaa suomalaisen perimän, elämäntavan, kulttuurin, elinympäristön ja kielen suojelemista kaikkia sitä uhkaavia toimijoita vastaan. Puolueemme arvioi yhteiskunnallisia muutoksia siitä näkökulmasta, hyödyttävätkö kyseiset muutokset suomalaisten selviytymistä seuraavan sadan vuoden aikajänteellä vai eivät. Puolueemme mielestä asioiden ylisukupolvinen arviointi on välttämätöntä, sillä jokaisen poliittisen päätöksen lopulliset kustannukset maksavat meitä seuraavat sukupolvet, eivät koskaan päättäjät itse. Tämän edellä mainitun ajattelutavan vuoksi ohjelmastamme löytyy monia kohtia, jotka saattaisivat vaikuttaa kipeästikin nykyihmisten elämään, mutta jotka säästäisivät hänen jälkeläisensä monilta vielä vaikeammilta ongelmilta, joiden korjaaminen aiheuttaisi tuntuvaa inhimillistä kärsimystä.  

Sinimustan Liikkeen edustajilta on kysytty lukuisia kertoja niin verkossa kuin kesäkiertueemme aikana tarkentavia kysymyksiä liittyen väestöpoliittiseen linjaamme. Jotkut ovat ihmetelleet erityisesti sitä, millä perustein me voimme vastustaa maahanmuuttoa, joka olisi maallemme taloudellisesti kannattavaa ja joka ei välittömästi nostaisi rikostilastoja. Näihin kysymyksiin olemme vastanneet yleensä seuraavasti:

”Maapallolla on satoja miljoonia ahkeria, hyvin koulutettuja ja mukavia ihmisiä, mutta suomalaisia on vain viisi miljoonaa. Jos nämä kaikki mukavat ihmiset tulisivat tänne, täällä olisi varmasti taloudellisesti tuottavia ihmisiä, muttei enää suomalaisia.”

Sen lisäksi, että myös taloudellisesti kannattavakin muuttoliike edistää väestönmuutosta, se lisää suomalaisen yhteiskuntamme riippuvuussuhdetta ulkomaalaiseen työvoimaan. On myös syytä muistaa, ettei korkeasti koulutettu ja ahkera maahanmuuttaja ole ainoastaan kylmä taloudellinen tuotantoyksikkö, vaan elävä olento, joka tiedostaa oman kantaväestöstä eroavan identiteettinsä. Tämä tiedostaminen on hyvin nähtävillä kyseisten ns. mallivähemmistöjen äänestyskäyttäytymisessä, sillä kantaväestöstä poiketen he äänestävät usein niitä puolueita ja ehdokkaita, jotka kannattavat entistä vapaampaa maahanmuuttopolitiikkaa. Hyvin menestyvien ja hyväkäytöksisten tulijoiden siivellä saapuu aina myös niitä ihmisiä, joilla ei ole mallivähemmistöjen hyväksi havaittuja ominaisuuksia.

Liikkeemme vastustaa jyrkästi sen kaltaista kehitystä, jossa poliittinen ja taloudellinen valta ulkoistetaan vieraille roduille ja ylikansallisille valtionkaltaisille toimijoille. Mitä riippuvaisempia kansakuntamme on näistä vieraista toimijoista, sitä vaikeampi meidän on uskottavasti vastustaa väestönvaihtoa omassa maassamme. Suomalaiset kyllä selväisivät hyvin ilman maahanmuuttoa, mutta nykyinen velkaantumiseen, ylikulutukseen ja keinotekoiseen yltäkylläisyyteen perustuva talousjärjestelmämme taasen ei. Talousjärjestelmämme kaipaakin siksi pikaista remonttia, sillä materiaalisten intressien noustessa kansallisen olemassaolomme yläpuolelle, tuhotaan ensinnäkin mahdollisuus suomalaisen elämäntavan jatkumiselle, kuin myös lopulta se yltäkylläisyys, jonka kansallinen olemassaolomme alun alkujaankin mahdollisti.

Sinimusta Liike ei ole universalistinen liike. Politiikkamme ei perustu individualismiin, luokkatietoisuuteen, uskonnolliseen identiteettiin tai ihmiskuntaan yleisesti, vaan valkoiseen suomalaiseen kansakuntaan, johon jokainen suomalainen on syntymänsä kautta liittynyt, ja jolta suomalaiset ovat nykyiset oikeutensa ja velvollisuutensa saaneet. Liikkeemme ei tunnusta avointa suomalaisuutta, eikä laske vieraita kansoja suomalaisen kansakunnan osaksi. Nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä kyseistä linjausta voidaan monien mielestä pitää rasistisena, vähintäänkin syrjivänä, mutta näemme tämän jaottelun olevan kansamme olemassaolon turvaamisen kannalta välttämätön.  

Sinimusta Liike arvostaa suuresti rodusta ja etnisyydestä riippumatta jokaista ihmistä, joka pyrkii toimimaan oman kansallisen ryhmänsä parhaaksi omassa kotimaassaan. Liikkeemme kuitenkin katsoo, ettei toisistaan poikkeavien kansojen tulisi elää rinnakkain, sillä kyseinen rinnakkaiselo johtaa lopulta aina taisteluun reviiristä, joka on turmiollista sille osapuolelle, jonka lukumäärä uusiutuu vastapuoltaan hitaammin.

Mikäli haluamme, että Suomi pysyy jatkossakin suomalaisten kansallisena kotina, meidän tulee kyetä tekemään ero meidän ja muiden kansojen välille, sillä maapallon 7,9 miljardin ihmisen joukossa suomalaiset muodostavat vaivaisen 0,06 % vähemmistön. Jos haluamme turvata tämän pienen vähemmistön olemassaolon myös tulevaisuudessa, meidän tulee ensinnäkin estää globaalin enemmistön saapuminen maahamme sekä ajaa suoraselkäisesti sen kaltaista politiikkaa, joka edesauttaa maassamme jo valmiiksi asuvien vieraiden väestöryhmien kotiutumista.

Sinimustan Liikkeen päämääränä on suomalainen Suomi, jota asuttaa suomea puhuva, suomalaisiksi itseään kutsuva valkoinen kansa.

Voit täyttää kannattajakortin osoitteessa: https://puoluerekisteri.fi/puolue/26