Valikko Sulje

Ympäristöpolitiikka

Sinimustan Liikkeen mielestä puhdas suomalainen luonto, vesistö ja maaperä on pohjimmainen edellytys kansamme tulevaisuudelle sekä tärkein kansallisomaisuutemme, joka tulee säilyttää meitä seuraaville sukupolville.  Jokamiehenoikeudet ovat erittäin tärkeitä säilytettäviksi, jotta kaikilla suomalaisilla on oikeus nauttia luonnosta. Suomen valtion tulee myös säilyttää ja kehittää luonnonsuojelualueita, kansallispuistoja ja vaellusreittejä sekä turvata luonnon monimuotoisuus. Kaupunkiasutuksista tulee olla helppo pääsy luontoon sekä kaupunkisuunnittelussa ja asuinalueiden rakentamisessa on huomioitava sekä luonnolliset viheralueet että uusien viher- ja virkistysalueiden luonti.

Luonnon riistoa ja saastuttamista tulee rajoittaa tiukasti. Maamme luonnonvarojen tulisi olla kotimaisessa omistuksessa, ja niiden jalostaminen ja käyttö tulisi tapahtua ympäristöystävällisesti kotimaista osaamista ja työvoimaa hyödyntäen. Esimerkiksi kaivosteollisuuden toiminnan tulisi olla tiukemmin kontrolloitua ja ympäristörikoksista rangaista tuntuvasti. Kaivoslakia täytyy muuttaa siten ettei muut kuin kotimaiset toimijat voi tehdä valtauksia ja suorittaa malminetsintää, jotta esimerkiksi  ulkomaalaisten toimijoiden suomalaisten veronmaksajien harteille jättämiltä ympäristövahingoilta säästyttäisiin.Teknologisen ja teollisen tuotannon täytyy toteuttaa riskienhallintasuunnitelma tiukempien vaatimusten raameissa. Teknologista kehitystä ja teollista tuotantoa tulee tehdä enemmän kiertotalouden ehdoilla, materiaalien kierrätystä ja kestävyyttä tehostetaen ja energiahukkaa vähentäen. Valtion tulee panostaa ympäristöteknologian kehitykseen. Suomen ja suomalaisten tulee olla hyvin varustautuneita erilaisten kriisien ja ympäristötuhojen hallinnassa esimerkiksi armeijan, kriisinhallintajoukkojen sekä kansalaistoiminnan kautta.

Uhanalaisia kotimaisia lajeja on suojeltava ja vieraslajien leviämistä ehkäistävä. Näemme suomalaisen metsästyskulttuurin osana luonnon kanssa rinnakkain elämisestä emmekä hyväksy metsästystoiminnan ja aseoikeuksien perusteettomia rajoituksia. Turkistuotanto tulee hallitusti lopettaa kokonaan. Rituaaliteurastuksen ja rituaaliteurastetun lihan maahantuonti tulee olla ehdottomasti kiellettyä. Kosmetiikkateollisuuden käyttämät eläinkokeet tulee olla kiellettyjä. Tarkoitus on myös mahdollisimman lyhyellä aikavälillä mahdollisimman paljon päästä eroon lääketutkimuksen eläinkokeista vaihtoehtoisen teknologisen kehityksen, kuten solu- ja kudosmallien ja IT-ratkaisujen kehityksen, avulla. Valtion tulisi aktiivisesti tukea tätä kehitystä. Puolueemme pyrkimys on minimoida eläinten tarpeetonta kärsimystä.

  • Luonto ja luonnonvarat ovat kansallisomaisuuttamme. Suomesta ei tule tehdä ulkomaisten suuryritysten tai muiden valtioiden siirtomaata.
  • Kansalaisilla tulee olla vaivaton pääsy viheralueille ja luontoon. Jokamiehenoikeuksia on vaalittava.
  • Teknologisen ja teollisen tuotannon tulee toimia tiukan ympäristölainsäädännön raameissa, jotta puhdas vesistö ja maaperä voidaan turvata myös tuleville sukupolville.
  • Eläinten tarpeetonta kärsimystä on vähennettävä kieltämällä rituaaliteurastettu liha ja eläinten käyttö kosmetiikkateollisuuden eläinkokeissa sekä turkistuotannossa.