Valikko Sulje

Yhteisöllisyysohjelma

Sinimusta Liike kantaa suurta huolta suomalaisten ihmisten hyvinvoinnista ja yhteiskunnallisesta osallisuudesta. Puolueemme näkökulmasta liberaali yhteiskuntajärjestelmä johtaa väistämättä sen alaisuudessa elävien yksilöiden vieraantumiseen, sillä se ei tarjoa heidän elämälleen mitään korkeampaa tarkoitusta, joka tekisi heidän elämästään arvokasta ja ainutlaatuista. Tilanteessa, jossa ihmiseltä riistetään hänen biologinen yhteisönsä ja mahdollisuus itsensä jalostamiseen osana tätä yhteisöä, hän ajautuu helposti mitäänsanomattomaan apatiaan, jossa ainoa vallitseva arvo on pintapuolinen nihilismi ja keinotekoisin tavoin tuotetut hyvän olon tunteet. Kun ihmiseltä viedään oikeus tuntea ylpeyttä itsestään, kansastaan ja maastaan, häneltä puuttuu myös syy puolustaa sitä kovan tilanteen edessä. Syrjäytyminen ja ajautuminen yksinäisyyteen ovat siten yhtä aikaa sosiaalinen, kuin myös turvallisuuspoliittinen haaste.

Puolueemme mielestä kokemus yhteisöstä syntyy ainoastaan yhteisten tekojen kautta. Monia eläviä perinteitä, kuten esimerkiksi rippileirejä, vanhojen tansseja ja asepalvelusta voidaan pitää samanaikaisesti aikuistumisriitteinä ja sukupolvikokemuksina, jotka hitsaavat samanikäisiä mutta eriluonteisia nuoria yhteen. Näitä yhteisiä kokemuksia tulisi olla suomalaisessa yhteiskunnassa huomattavasti nykyistä enemmän, ja niiden aikajänne tulisi olla koko ihmiselämän pituinen. Puolueemme tavoitteena on elävä yhteisö, jonka osana yksittäinen henkilö syntyy, kasvaa, kypsyy ja kuolee, toimien monissa eri rooleissa iän ja elämänkokemuksen kertyessä.

Suomalaisia nuoria tulisi kannustaa kasvamaan vahvoiksi miehiksi ja naisiksi, jotka ovat kykeneviä ottamaan vastaan ne tehtävät ja velvollisuudet, jotka heitä edeltäneet sukupolvet ovat heille antaneet, ja jota suomalainen kansakunta heiltä odottaa. Puolueemme mielestä julkisen vallan tehtävä on tarjota näitä yhteisiä kokemuksia siten, että peruskoululuokkien välisille kesälomajaksoille sijoitettaisiin julkisen sektorin järjestämiä leirejä, joissa lapsille ja nuorille opetettaisiin yhdessäoloa, vaellustaitoja, vuorovaikutussuhteita, moraalisia kysymyksiä, isänmaanrakkautta sekä tietoisuutta Suomen luonnosta. Lasten kypsyessä nuoriksi aikuisiksi, käsiteltävät aiheet koskisivat entistä selvemmin pian koittavaa aikuisuutta ja siihen liittyviä haasteita, kuten rakkautta, uskollisuutta, itsenäistä elämänhallintaa ja sosiaalisia taitoja. Toisin kuin liberaalissa arvotyhjiössä, jossa ympäristöä arvioidaan tosiasiallisesti vain yksilön hetkittäisten mieltymysten kautta, puolueemme edustamassa kansallismielisyydessä jokaisesta yksilöstä pyritään nuoresta iästä lähtien kasvattamaan suomalaisen kansakunnan osallistuvaa ja oma-aloitteista jäsentä.

Puolueemme ajaman yhteisöllisyyden ja siihen liittyvän normiston esikuvana toimii historiallinen luterilainen kansankirkko, joka tarjosi suomalaisille yhteisön, jossa oltiin huomioitu yksittäisen ihmisen elämänkaari aina syntymästä kuolemaan asti. Puolueemme haluaa elvyttää tämän aiempaan seurakuntayhteyteen sisältyvän yhteisöllisyyden, jonka kautta ihmiset kasvavat, kypsyvät ja lopulta luovuttavat paikkansa heitä seuraaville sukupolville yhtenä toisiinsa sidottuna ryhmänä. Tavoitteemme on tarjota suomalaisille mahdollisuus syntyä, elää ja kuolla osana joukkoa, johon hänet on verisitein jo syntymässään liitetty.

Puolueemme vastustaa asutuksen keskittymistä suurkaupunkeihin, sillä maan sisäiset muuttoliikkeet edistävät aiempien ihmiskontaktien ja perhesiteiden katkeamista, kuin myös suurkaupungeissa ilmenevää pintaliitokulttuuria, jossa ihmisen elämänvalintoja ohjaavat luonnollisen yhteisön sijasta talouselämän intressit. Suurkaupungeissa vallitseva hektinen ja yksilöllisyyttä korostava elämäntapa ei jätä sijaa kestäville ihmissuhteille, ja johtaa helposti yksinäisyyteen.

Puolueemme mielestä liberaalin järjestelmän olettamus, jossa jokainen yksilö päättää itse omista intresseistään ja identiteetistään ympäristöstään irrallisena atomina, perustuu virheelliselle ihmiskuvalle, joka todellisuudessa ruokkii monia ihmisten huonoimpia piirteitä, kuten itsekkyyttä, hedonismia ja laiskuutta. Ihminen on laumaeläin, joka tarvitsee luonnollista yhteisöä ympärilleen saadakseen parhaat piirteensä puhkeamaan kukkaan.

Syrjäytymisen ehkäisemiseksi puolueemme kannattaa

  • vuosittaisia kesäleirejä kaupunkiasutuksen ulkopuolella jokaiselle  peruskouluikäiselle, tervetulleiksi tauoiksi arjen hektisyyteen.
  • nuorten miesten ja naisten omille sukupuolilleen tarkoitettuja iltamia, jotka voidaan järjestää osana kouluopetusta, asepalvelusta tai työyhteisöä. Näiden toimien tarkoituksena on ryhmäyttää ja tutustuttaa samanikäisiä ja samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä toisiinsa.
  • kannustaa nuoria perinteisiin, yhteiskuntaa kannatteleviin sukupuolirooleihin ja ydinperheisiin, jotka toimivat hyvinä askelmerkkeinä oman elämäntilanteen arvioinnissa.
  • totuttaa suomalaiset pienestä pitäen fyysiseen läsnäoloon muiden ihmisten kanssa sekä vieraannuttaa heidät sosiaalisen median digitaalisesti luodusta maailmasta.
  • säännöllisiä fyysisiä kokoontumisia jokaiselle ikäluokalle koko ihmisen elämänkaaren ajan, joihin osallistuminen on kansalaisvelvollisuus.