Valikko Sulje

Väestöpolitiikka

Sinimustan Liikkeen väestöpoliittinen ohjelma pohjautuu kolmeen pääkohtaan, eli suomalaisten enemmistöaseman turvaamiseen, maahanmuuton estämiseen ja kotiuttamispolitiikkaan. Suomalaisten matala syntyvyys yhdistettynä maahanmuuttoon on turmiollinen tie kansakunnallemme. Turvataksemme kansallisen olemassaolomme Sinimusta Liike tulee ohjelmallaan edistämään suomalaisten syntyvyyttä, estämään vieraiden väestöjen maahanmuuttoa ja kotiuttamaan maassa jo valmiiksi asuvia vierasmaalaisia.

Suomalaisten enemmistöaseman turvaaminen

Puolueemme katsoo perinteisen perheinstituution tuhoutumisen olevan suurimpia uhkia terveelle ja toimivalle suomalaiselle yhteiskunnalle, sekä kansamme ja kulttuurimme tulevaisuudelle. Perheiden hajoaminen ja perinteisen perhemallin hämärtyminen johtaa yhteiskunnallisen moraalin heikentymiseen ja monenlaisiin ongelmiin johtuen muun muassa yksinhuoltajuuden tuomasta haasteellisesta vastuusta selviytyä kasvatuksesta tai samaa sukupuolta olevien aikuisten taloudessa kasvavien lasten mielenterveydellisistä ongelmista. Perheen keskeinen tehtävä on kasvattaa lapsia yhteiskunnan jäseniksi ja sukunsa jatkajiksi. Lastenkasvatusta ei pidä ulkoistaa yhteiskunnalle.

Suomalaisten matala syntyvyys uhkaa kansakuntamme olemassaoloa. Yhteiskunnassa, jonka hyvinvoivien kansalaisten yhteiset perusasiat ovat kunnossa, uskalletaan suunnitella tulevaisuutta ja perustaa perheitä. Vakaa talous vähentää epävarmuutta tulevaisuutta kohtaan ja tukee kansalaisten perhemyönteisyyttä. Suomalaisia nuoria tulee kannustaa ja rohkaista varhaisempaan lasten hankintaan sekä lapsiluvun kasvattamiseen esimerkiksi palauttamalla tuloverotuksen lapsivähennys tai kehittämällä perustulomallista ”äidin palkka”, jossa lapsiluvun mukaan kotona lapsia hoitavalle vanhemmalle maksetaan korotettua perustuloa. Sinimusta Liike esittää nuorille perheille kannustimeksi valtion takaamaa nollakorko-lainaa, joka kuittautuu lapsiluvun kasvaessa.

Lähtökohtaisesti jokaisella lapsella on oikeus isään ja äitiin. Puolueemme ei hyväksy samaa sukupuolta olevien pariskuntien adoptio-oikeutta tai oikeutta keinohedelmöitykseen. Näemme edellä mainitut asiat osana informaatiovaikuttamista, jolla pyritään asettamaan sateenkaariperheet yhdenvertaiseen asemaan heteroperheiden kanssa ja siten rappeuttamaan perinteisiä heteronormatiivisia arvoja.

Molempien biologisten vanhempien läsnäolo ehkäisee monia perheen kohtaamia arjen ongelmia. Homoseksuaaliseen parisuhteeseen hankittu lapsi erotetaan lähtökohtaisesti joko biologisesta isästään tai äidistään. Normaalin parisuhteen luonnollinen suunta on lasten syntyminen ja ydinperheen tehtävä on säilyttää lapsen läheinen yhteys isään ja äitiin koko kehityskauden ajan. Samoja monipuolisia roolimalleja sekä läheistä vuorovaikutusta molempien sukupuolten edustajien – isän ja äidin – kanssa ei saavuteta korvaamalla ainoa isä toisella äidillä tai biologinen äiti toisella isällä.  Samaa sukupuolta olevassa parisuhteessa lapsen kyky luoda oma sukupuoli-identiteetti vaarantuu ja käsitys luonnollisesta perheestä hämärtyy.

Sinimusta Liike suhtautuu liberaaliin irtosuhdekeskeiseen pariutumiskulttuuriin kriittisesti. Laajamittaisen keinotekoisen ehkäisyn käytöstä on seurannut lyhyellä aikavälillä yhteiskunnallisesti yleisen moraalin rappeutuminen ja syntyvyyden romahtaminen. Suhtaudumme kriittisesti hormonaaliseen ehkäisyyn, joka osaltaan tekee irtosuhteet helpoiksi. Puolueemme rajoittaisi hormonaalisen ehkäisyn saamista esimerkiksi vain parisuhteessa eläville perusterveille naisille. Abortin olemme valmiita sallimaan vain raiskauksen sekä vakavien perinnöllisten ja terveydellisten syiden perusteella.

Puolueemme vaatii pornografisen materiaalin tuottamisen, levittämisen ja mainostamisen kieltämistä kaikissa viestintävälineissä. Valtion tulee edistää aktiivisesti perhemyönteisyyttä ja suunnata seksuaalivalistusta perhe-elämään valmentavaksi.

Tavoitteidensa toteuttamiseksi Sinimusta Liike

 • haluaa edistää perinteisen perheinstituution arvostusta
 • haluaa taloudellisia kannustimia suomalaisille nuorille varhaisempaan lasten hankintaan ja lapsiluvun kasvattamiseen
 • ei hyväksy samaa sukupuolta olevien pariskuntien adoptio-oikeutta tai oikeutta keinohedelmöitykseen
 • rajoittaisi hormonaalisen ehkäisyn ja abortin saamista
 • vaatii pornografisen materiaalin tuottamisen, levittämisen ja mainostamisen kieltämistä kaikissa viestintävälineissä

Maahanmuuton estäminen

Sinimusta Liike näkee maahanmuuton aiheuttavan turvattomuuden ja taloudellisten rasitteiden lisäksi uhan kansalliselle olemassaolollemme. Puolueemme pyrkii estämään maahanmuuttoa palauttaakseen turvallisen ja taloudellisesti vakaan Suomen, jossa suomalaisen kansan olemassaolo ei ole uhattuna.

Humanitääristä maahanmuuttoa aiheuttavien valtioiden ongelmat eivät ratkea väestönsiirrolla, jossa osa väestöstä siirretään kulttuuriltaan täysin erilaiseen sivistysvaltioon, johon heidän oletetaan kotoutuvan. Suomalaisilla ei ole velvoitetta kantaa vastuuta muiden maiden ongelmista ja niiden seurauksista. Tästä syystä puolueemme haluaa lopettaa humanitäärisen maahanmuuton.

Suomen valtion erottaa muusta maailmasta rajat, jotka menettävät merkityksensä ilman uskottavaa rajavalvontaa. Euroopan unionin ja kansainvälisten sopimusten myötä maahamme on käytännössä voinut matkustaa ilman, että siitä on jäänyt minkäänlaisia jälkiä suomalaisille viranomaisille. Puolueemme pitää tätä riskinä kansalliselle turvallisuudelle ja siksi haluamme palauttaa rajavalvonnan jokaiselle vahvistetulle rajanylityspaikalle. Valvotulla rajanylityspaikalla ylittäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä, matkansa tarkoituksen ja kirjautua maahantulorekisteriin ennen kuin hän voi ylittää rajan.

Suomi on allekirjoittanut sopimuksia, jotka sallivat mm. ihmisten vapaan liikkuvuuden, estävät haitallisten ihmisten poistamisen maasta tai kieltävät jonkin aseen käytön sodassa. Puolueemme haluaa irtaantua kaikista kansainvälisistä sopimuksista, jotka ovat ristiriidassa tavoitteidemme kanssa.

Työperäinen maahanmuutto on riski maan sisäisille työmarkkinoille. Halpamaista laivattu työvoima syrjäyttää hinnallaan kotimaisen työvoiman markkinoilla, ja kulttuurieroista johtuen heikentää työn laatua. Lähtökohtaisesti valtion tulee itse kouluttaa tarvitsemansa osaaminen ja työvoima, jotta työntekijöitä ei tarvitse tuoda ulkomailta. Erityistä asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä sovelletaan lyhytaikaista oleskelulupakäytäntöä, jossa oleskelupa päättyy käytännössä samalla hetkellä kuin henkilön työtehtävät.

Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi puolueemme haluaa

 • turvata suomalaisten enemmistöasema omassa maassaan
 • lopettaa humanitäärinen maahanmuutto
 • turvata valtion rajat ja palauttaa niiden merkitys
 • irtaantua haitallisista kansainvälisistä sopimuksista
 • työperäisen maahanmuuton sijaan kouluttaa itse tarvitsemansa työvoima

Kotiuttamispolitiikka

Suomessa vuosikymmeniä harjoitetun politiikan seurauksena on muodostunut merkittäviä ulkomaalaistaustaisia populaatioita, jotka ovat rakentaneet omia rinnakkaisyhteiskuntiansa, joissa kantaväestölle ei ole sijaa. Vierasväestön osuuden kasvaessa yhteiskunnassa myös heidän merkityksensä demokratiassa kasvaa, mikä johtaa väistämättä suomalaisen heikompaan asemaan päätöksenteossa vierasväestön ajaessa omia intressejään. Ennen pitkään tämä kehitys tulee tuhoamaan nykyisin tuntemamme suomalaisen kulttuurin, kielen ja perimän.

Sinimusta Liike ei hyväksy tätä kehitystä ja tulee tekemään kaikkensa sen katkaisemiseksi. Kannatamme kaikkien vuoden 1990 ja sen jälkeen myönnettyjen kansalaisuuksien ja oleskelulupien uudelleentarkastelua, jossa selvitetään oleskelun syy, henkilön oleskeluaikainen toiminta ja kotimaan tilanne mahdollista paluuta varten. Jos henkilön oleskelulle Suomessa ei ole pätevää perustetta ja kotimaan tilanne sen sallii, tarjotaan hänelle mahdollisuutta järjestää asiansa ja palata kotimaahansa annetun aikamääreen puitteissa. Henkilön kieltäydyttyä tarjouksesta tai ylittäessä annetun aikamääreen siirretään hänet viipymättä käsittelykeskukseen, joka eristää hänet suomalaisesta yhteiskunnasta ja josta voi poistua ainoastaan Suomen rajojen ulkopuolelle.

Puolueemme kannattaa kansalaisuuksien ostoa muilta mailta mahdollistaaksemme sellaisten ulkomaalaistaustaisten palautuksen, joilla on ainoastaan Suomen kansalaisuus tai jokin muu palautuksen estävä syy. Tämä järjestely voidaan kuvitella eräänlaisena kehitysavun muotona, jossa me annamme rahaa tai muita hyödykkeitä ja avunsaaja sitoutuu vastaanottamaan palautettavia henkilöitä.

Tavoitteidensa saavuttamiseksi puolueemme haluaa

 • ottaa uudelleen käsittelyyn kaikki vuodesta 1990 alkaen myönnetyt oleskeluluvat ja kansalaisuudet
 •  rajoittaa myönnettävien oleskelulupien maksimiaikaa korkeintaan viiteen vuoteen, jonka jälkeen henkilön on poistuttava maasta, mikäli oleskelun kriteerit eivät enää täyty
 • ottaa käyttöön rekisterin, jolla voidaan seurata ulkomaalaisperäisen väestön lukumäärän kehitystä maassamme usean sukupolven ajan
 •  estää perheenyhdistämiset, joissa perheenjäsenet muuttavat Suomeen. Suosimme käänteistä mallia, jossa perheet yhdistetään heidän kotimaassaan.