Valikko Sulje

Ulkopolitiikka

Sinimustan Liikkeen ulkopolitiikka perustuu valtiollisen riippumattomuuden periaatteeseen, jossa ainoa Suomessa valtaa käyttävä taho on kansallisen olemassaolon turvaamiseen sitoutunut suomalainen keskusvalta. Puolueemme kannattaa irtautumista Euroopan unionista ja sen valuuttaliitosta eli eurosta. Vastustamme nykyistä kehitystä, jossa Suomen kansallisen hallinnon rinnalla vaikuttaa lukuisia ylikansallisia hallintojärjestelmiä, joille kansallinen hallintomme on alisteinen. Nähdäksemme kaikki vapaudet ja oikeudet ovat tosiasiassa niitä, joita ihmisen oma kansallinen yhteisö on hänelle antanut ja joiden turvaamiseen hänen oma hallintonsa on sitoutunut. Sinimustan Liikkeen Suomi on suomalaisen kansan oma edunvalvoja globaalissa maailmassa, eikä sen tule käyttää rajallisia resurssejaan yhdenkään vieraan valtion tai kansan etujen ajamiseksi.

Sinimusta Liike pyrkii viimeiseen asti välttämään kehitystä, jossa suomalaiset henkilöt ovat vaarassa menehtyä Suomen ulkopuolisten konfliktien seurauksena. Tahdomme pitää Suomen ehdottomasti Lähi-idän kriisitilanteiden ja muiden vastaavien konfliktien ulkopuolella. Puolueemme näkökulmasta kansainvälistyminen tuo mukanaan myös kansainväliset viholliset.

Sinimustan Liikkeen päämääränä on itsenäinen ja riippumaton Suomi, joka arvioi omia suhteitaan kansainvälisiin sopimuksiin, muihin maihin ja ylikansallisiin toimijoihin oman kansallisen turvallisuutensa ja sen hetkisten intressiensä näkökulmasta. Emme pidä kansainvälisiä sopimuksia luotettavina.  Puolueemme riippumattomuuden ihanteeseen kuuluu myös aktiivinen toiminta ulkopuolisten kansojen ja valtioiden vaikuttamisyrityksiä vastaan. Pidämme länsiliittoutuman ja Venäjän harjoittamaa suurvaltapolitiikkaa uhkana maamme ja kansamme koskemattomuudelle. Sinimusta Liike näkee ensisijaisena sotilaallisen yhteistyön muotona liittoutumisen Ruotsin kanssa ja monenkeskisen sekä kahdenkeskisen sotilaallisen ja huoltovarmuuusyhteistyön syventämisen Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan kanssa.

Puolueemme kokee kohtalonyhteyttä muihin itämerensuomalaisiin kansoihin, ja pyrkii korostamaan Suomen ja Viron erityistä asemaa lännen ja idän välissä. Tahdomme vapaan Suomen sekä vapaan, kansojen muodostaman Euroopan. Olemme solidaarisia kansojen itsemääräämisoikeutta sekä olemassaoloa kohtaan.

Näiden ihanteiden saavuttamiseksi Sinimusta Liike:

  • kannattaa Suomen eroa EU:sta, YK:sta ja EU:n rahaliitosta
  • vastustaa monikansallisia sotilasliittoja ja niiden ylläpitämiä sotilasoperaatioita
  • edistää itämerensuomalaisten kansojen yhteistyötä
  • voimistaa ajatusta, että konfliktitilanteessa ainoa johon suomalainen voi luottaa on toinen suomalainen
  • kartoittamaan edellytyksiä pohjoismaiselle yhteistyölle erityisesti puolustuspoliittisissa kysymyksissä
  • vastustaa Venäjän ja muiden valtioiden suurvaltapyrkimyksiä ja korostaa Venäjän roolia sotilaallisena uhkana maallemme
  • kieltäytyy kansainvälisistä sopimuksista jotka ovat ristiriidassa kansallisen etumme kanssa