Valikko Sulje

Sosiaali- ja terveyspolitiikka

Sinimustan Liikkeen sosiaali- ja terveyspolitiikka rakentuu perustalle, jossa terve ja hyvinvoiva kansa on yksi hyvinvointivaltion lähtökohdista. Ohjelmamme kannustaa kohti terveellistä, päihteetöntä ja liikunnallista elämäntapaa, jonka voimin huolehdimme myös heikommista lähimmäisistämme.

Senioripolitiikka

Sinimustalle Liikkeelle on kunnia-asia pitää hyvää huolta ikääntyvistä kansalaisistaan, jotka ovat maatamme rakentaneet.

Puolueemme senioriohjelma perustuu ajatukselle, että ikääntyvä väestö pysyy terveenä, hyvinvoivana ja aktiivisena mahdollisimman pitkään. Tämä edellyttää kannustusta kokonaisvaltaisesti terveellisiin elämäntapoihin kaikissa ikäluokissa sekä sosiaalisten ja fyysisten aktiviteettien lisäämistä ikääntyville. Näin ennaltaehkäistään sairauksien puhkeamista ja lääkintää sekä vähennetään terveydenhoitokustannuksia ja laitoshoidon tarvetta vanhustenhoidossa.

Elinkeinoelämän on voitava pitää työmarkkinat joustavina, jotta eläkeikää lähestyvät työntekijät voivat halutessaan pidentää työkykyään esimerkiksi siirtymällä osa-aikatyöhön tai vuorotyöstä päivätyöhön.

Maaseudun haja-asutusalueilla on totuttu pitkiin palveluetäisyyksiin ja kaupunkeja huonompaan palvelutarjontaan, mutta ikääntyminen vie usein oman auton käyttömahdollisuuden. Sen lisäksi, että välttämätön kotihoito on tarjottava yhdenvertaisesti maaseudulla ja kaupungeissa, on huolehdittava että liikuntakykyiset ikäihmiset pääsevät palveluiden luokse. Kotiin tuotavien palveluiden on oltava laadukkaita, ja niitä on oltava riittävästi saatavilla. Ikäihmisten kotihoito ei saa olla sekuntikellon kanssa juoksemista, hoitajia on oltava riittävästi jotta jokaisen luona ehditään tekemään kunkin tarpeen mukaiset työt.

Inhimillisintä ja kustannustehokkainta on hoitaa ikäihmiset kotona mahdollisimman pitkään.  Puolueemme kannattaa omaishoidon tukemista kaikin mahdollisin tavoin. Omaishoito on nähtävä työnä siinä kuin palkkatyökin, ja siitä on saatava kunnollinen korvaus. Omaishoitajan jaksamisesta on huolehdittava turvaamalla riittävä sijaisapu ja kuntoutusta tarvittaessa. Omaishoidon ja ansiotyön yhdistämisen helpottaminen mahdollistaa omien vanhempien hoitamisen kotona. Sinimusta Liike perustaisi julkisen vanhusavun laitoksen joka tarjoaisi tilapäistä apua tai sijaisia omaishoitoon.

Vaikka puolueemme kannattaa ensisijaisesti ikäihmisten kotihoitoa, on yhteiskuntamme tarjottava myös riittävä määrä paikkoja laitoshoitoa tarvitseville. Tässä tulee painotus olla kodinomaisessa palveluasumisessa. Hoitajien määrä tulee olla riittävä ja hoito ammattitaitoista ja laadukasta. Laitoshoito ei saa olla vanhuksen sitomista sänkyyn lääkitsemällä, vaan jokaisella on oikeus elää arvokasta elämää loppuun asti. Ikäihmisen oikeus pysyvään asumiseen puolisonsa kanssa pitää turvata myös palveluasumisessa. Vanhuspalvelut eivät saa olla alisteisia markkinavoimien lainalaisuuksille. Emme kannata yksityistämistä.

  • Puolueemme kannattaa maksuttomia palveluita sotaveteraaneille ja -invalideille.
  • Hyvä ja inhimillinen saattohoito tulee tarjota jokaiselle tuloista ja asuinpaikasta   riippumatta.
  • Sinimusta liike pitää tärkeänä että ikääntyvät kansalaiset pysyvät terveinä, hyvinvoivina ja aktiivisina sekä pysyvät työelämässä pidempään ja pärjäävät kotona mahdollisimman pitkään niin kaupungissa kuin maaseudullakin.
  • Puolueemme kannattaa omaishoidon tukemista sekä kotihoidon laadun ja määrän parantamista. Myös julkisessa laitoshoidossa on painotus oltava kodinomaisessa palveluasumisessa. Emme kannata yksityistämistä.

Päihdepolitiikka

Puolueemme pitää päihteitä kansanterveydellisenä ongelmana, joiden käyttöä valtiovallan tulee toimillaan pyrkiä rajoittamaan. Puolueemme ihanteena on täysin päihteetön elämä, mutta jos se osoittautuu mahdottomaksi, pyrimme tarjoamaan nykyistä tehokkaampia keinoja päihteiden käytöstä aiheutuneiden ongelmien ehkäisemiseksi.

Päihde- ja valistustyö

Puolueemme näkee päihdeongelmaisen uhrina, jota tulisi rankaisemisen sijaan auttaa nousemaan takaisin yhteiskunnan jäseneksi. Päihdeongelmaisen tai hänen läheisensä pyytäessä yhteiskunnalta apua tulisi hänen siltä istumalta päästä vieroitushoitoon, koska lääkereseptin kanssa kotiin lähetetty päihdeongelmainen ei todennäköisesti toista kertaa tule apua pyytämään. Lisäksi henkilön joutuessa säännöllisesti poliisin kiinniottamaksi päihteiden käytön vuoksi tulisi hänet ohjata suoraan hoitoon, ellei kyse ole vakavasta rikoksesta, josta on odotettavissa vankeusrangaistus.

Valistustyö tulee aloittaa jo ala-asteella ja sen pitää olla suoraa, rehellistä ja jopa järkyttävää, jotta tieto päihteiden vaaroista jää elämään nuorten päähän pitkäksi aikaa, kenties jopa loppuelämäksi.

Huumausaineet

Huumausaineet ovat merkittävä uhka erityisesti nuorillemme, joihin huumeiden myynti hyvin usein kohdistuu. Huumeidenkäyttäjä tuhoaa lähes aina oman elämänsä ja vaikuttaa negatiivisesti myös lähipiiriinsä. Puolueemme uskoo, että tehokkaimmat keinot taistella huumeita vastaan ovat tehokas valistustyö, käyttäjien rehabilitaatio ja tarvittaessa jopa pakkohoito, mikäli aiemmat keinot eivät ole saaneet huumeidenkäyttöä loppumaan. Käyttörikoksen seuraamuksen tulee koventua tuntuvasti jo toisesta rikkeestä siten, ettei ensimmäinen rike aiheuta pysyviä vaikeuksia henkilön loppuelämälle, siinä missä toistuvaan käyttöön puututaan hyvin ankarasti.  

Huumeiden myyjät pitää saattaa vastuuseen välittämiensä aineiden seurauksista. Huumeiden myynnistä saadun rangaistuksen tulee olla niin suuri, että pelko useiden vuosien vankeudesta voittaa houkutuksen helposta rahasta. Siksi haluamme kiristää huumausainerikoksista (poislukien käyttörikos kts. päihde- ja valistustyö) annettavia tuomioita aina elinkautiseen saakka.

Alkoholi- ja tupakkatuotteet

Puolueemme uskoo, että päihteetöntä elämää lähdetään parhaiten rakentamaan tehokkaan valistustyön luoman asennemuutoksen ja esimerkin kautta. Juomakulttuuriimme usein liitetään humalahakuinen juominen, jolla yritetään haudata arjen murheet ja kiireet. Tällä kulttuurilla on kuitenkin kääntöpuolensa, jonka vuoksi puolueemme kannustaa päihteettömään elämään. Suurin osa väkivaltarikoksista ja noin puolet raiskauksista tapahtuu tilanteissa, joissa vähintään toinen osapuoli on alkoholin vaikutuksen alaisena.

Haluamme vaikeuttaa alkoholin ja tupakan kaltaisten päihteiden saantia mm. hintaa sääntelemällä, mutta emme kuitenkaan kieltää kokonaan, jottei myynti siirtyisi pimeille markkinoille. Alkoholi- ja tupakkatuotteita verotetaan haittaveropohjaisesti, jolloin kertyneistä veroista voidaan kattaa haittavaikutuksista syntyneitä kustannuksia ja tarjota Kelan tuella toimiva päihdehuolto sitä tarvitseville.

Tavoitteenamme on savuton Suomi. Tupakat on määrättävä myytäväksi tuotemerkittömissä tupakkapakkauksissa, joissa pakkaukset ovat yhdenmukaistettu ja logot poistettu. Käytäntö on otettu käyttöön useassa maassa ja se vähentää tupakan houkuttelevuutta etenkin nuorten keskuudessa. Tupakointi on kiellettävä leikkipuistoissa, uimarannoilla ja muilla ulkoalueilla, jotka ovat pääsääntöisesti lasten käytössä. Tupakkaveron säännöllisiä korotuksia on jatkettava niin, että korotukset ovat korkeampia kuin tupakoitsijoiden ostovoiman kasvu, jotta tupakoinnin hinnasta ei tule houkuttelevampaa. Tupakoinnin lopettamisen vieroitushoito tulee saattaa Kelan lääkekorvauksen piiriin.

Lapset ja nuoret

Sinimustan Liikkeen tavoitteena on, että suomalaisista lapsista kasvaa terveitä ja hyvinvoivia aikuisia, jotka ottavat oman paikkansa yhteiskunnassa osallistuen vastuullisesti sen ylläpitämiseen jättäen jälleen tuleville sukupolville turvallisen ja terveen maan elää.

Tähän tavoitteeseen voidaan päästä pitkäjänteisellä periaatteellisella asennemuutoksella sekä vakaalla lainsäädännöllä, jotka nojaavat terveeseen järkeen ja tietoon, sekä kansanhistorialliseen kokemukseen. Jälkipolvemme on kasvatettava ymmärtämään kansallisen olemassaolon ja itsemääräämisoikeuden arvo, sekä taistelemaan näiden puolesta yhtenäisenä kansakuntana.

Pienten lasten paras paikka on kotona omien biologisten vanhempiensa hoivassa niin pitkään kuin mahdollista. Tietoisuus perinteisen perhemallin ja sitoutumisen vaikutuksista lapsiin vahvistaa näiden merkitystä. Moraalitonta lapsen oikeuksien polkemista ideologisin perustein on ehkäistävä kaikin tavoin.

Päivähoito-oikeus tulee olla vain työssä käyvien tai opiskelevien lasten vanhemmilla. Kotona oleskelevan vanhemman talouteen annetaan tarvittaessa kunnallista kotiapua hyvin matalalla kynnyksellä. Kotiapu ei saa olla sidottuna lastensuojeluun, mutta niiden välillä tulee olla aktiivinen yhteistyö. Tällä tavalla ongelmat perheissä voidaan huomata ajoissa. Varhainen avun saaminen vähentää raskaita lastensuojelun toimenpiteitä, kuten huostaanottoja ja lasten laitoshoitoa.

Pienille lapsille ja perheille on oltava tarjolla riittävästi avoimia kerhoja ja leikkikenttätoimintaa, jotka ohjaavat hyviin käytöstapoihin ja sääntöjen noudattamiseen sekä kannustavat aktiiviseen liikuntaan. Jo hyvin pieniä lapsia voidaan ohjata kunnioittamaan ja ymmärtämään luontoa sekä sen elämää kokonaisvaltaisen lähestymistavan kautta. Jokaisella lapsella on varallisuudesta riippumatta oltava mahdollisuus toteuttaa omia lahjakkuuksiaan ja harrastaa. Valtion tehtävä on luontoaktiviteettien ja harrastusten tarjoaminen niille lapsille ja nuorille joilla ei siihen muutoin ole mahdollisuutta.

Suomalaisia lapsia ja nuoria tulee suojella haitalliselta mediasisällöltä, jolla pyritään kannustamaan epäterveellisiin elämäntapoihin. Kasvatus- ja opetuspalveluiden on painotettava käytännön elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä opetettava lapsia kunnioittamaan kansallista kulttuuriamme ja juuriamme. Lapsia on kasvatettava terveeseen kuriin ja järjestykseen sekä vastuullisuuteen ja hyviin käytöstapoihin. Koulujen työrauhan turvaamiseksi puolueemme haluaa palauttaa opettajille riittävät kurinpitovaltuudet.

Lastensuojelu ei saa olla bisnestä. Lastensuojelulaitosten tulee olla valtion ylläpitämiä ja niissä on oltava riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa. Lasten huostaanottoja on pyrittävä vähentämään pitkäjänteisellä suunnitelmalla, jossa havaitaan jo varhain ongelmat perheissä ja tarjotaan arjen apua suoraan koteihin. Lastensuojelun tavoitteena on oltava hyvinvoivat, perinteiset perheet.

  • Jälkipolvemme on kasvatettava ymmärtämään kansallisen olemassaolon ja itsemääräämisoikeuden arvo, sekä taistelemaan näiden puolesta yhtenäisenä kansakuntana.
  • Pienten lasten paras paikka on kotona omien biologisten vanhempiensa hoivassa niin pitkään kuin mahdollista.
  • Perheisiin annetaan kotiapua tarvittaessa matalalla kynnyksellä.
  • Jokaisella lapsella on varallisuudesta riippumatta oltava mahdollisuus toteuttaa omia lahjakkuuksiaan ja harrastaa.
  • Lapsia on kasvatettava terveeseen kuriin ja järjestykseen sekä vastuullisuuteen ja hyviin käytöstapoihin.

Terveydenhoito

Puolueemme mielestä terve ja hyvinvoiva kansa on yksi hyvinvointivaltion perustekijöistä. Perusterveydenhoito on lähipalvelu, joka on löydyttävä pienimmästäkin kunnasta ja jokaisella Suomen kansalaisella tulee olla pääsy tarvitsemiinsa terveyspalveluihin inhimillisessä ajassa sosiaalisesta taustastaan riippumatta. Puolueemme haluaa tarjota maksuttoman terveydenhuollon vain Suomen kansalaisille.

Keskus- ja yliopistolliset sairaalat tulee olla maantieteellisesti sijoitettuna siten, ettei potilaan terveydentila pääse heikkenemään liiallisen välimatkan vuoksi. Lisäksi jokaisessa kunnassa tulee olla vähintään terveysasema, jossa työskentelee vakituisesti vähintään yksi hoitaja ja osa-aikainen lääkäri.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa yksityinen sektori on hyvä renki, mutta huono isäntä. Sinimusta Liike kannattaa palveluiden tuottamista pääsääntöisesti julkisin voimin. Yksityistämisellä ei ratkaista terveyspalveluiden merkittävimpiä ongelmia, kuten rahoitusta, jonoja tai henkilökuntavajetta vaan jopa pahennetaan tilannetta entisestään kun viivan alle jäävä tulos määrää yhä enemmän kehitystä. Terveyttä ei tule arvioida voitontavoittelun näkökulmasta.

Nykyisin Suomessa terveydenhuollon kustannukset eivät jakaudu oikeudenmukaisesti eivätkä kaikki saa tarvitsemaansa hoitoa. Heikoimmassa asemassa olevat käyttävät meillä terveyspalveluja vähiten, vaikka heillä hoidon tarve on yleensä suurin. Suomessa on EU-maiden vertailussa suurimmat terveydenhuollon asiakasmaksut. Sinimusta Liike kannattaa Suomen kansalaisille maksutonta perusterveydenhuoltoa.

Suomessa lääkäri voi olla yhtaikaa julkisessa ja yksityisessä työpaikassa, yli neljännes työssä olevista lääkäreistä työskentelee osa-aikaisesti yksityisellä sektorilla. Lääkäriasemille järjestely on edullinen. Yksityiset lääkäriasemat voivat minimoida henkilöriskinsä, mutta saada parhaat tekijät. Raha valikoi lääkäriasemille maksukykyisimmät, mutta myös helpoimmat potilaat, koska vaikeimpien sairauksien hoitaminen on kallista, eikä niitä siksi hoideta yksityisillä. Lääkäriasemilla ei ole lääkäripulaa, työ on mielekästä ja rahakasta. Henkilöstökuluissa systeemi tuo säästöä yksityisille, kun julkinen sektori maksaa peruspalkan, lomapalkat, äitiyslomakorvaukset, peruseläketurvan. Kilpailu on vääristynyttä ja lääkäreitä ei ole julkiselle puolelle riittävästi saatavilla. Tätä pulaa paikataan usein ulkomaalaisella työvoimalla.

Haluamme velvoittaa jokaisen suomalaisessa koulutusjärjestelmässä lääkäriksi opiskelleen työskentelemään säännöllisesti julkisessa terveydenhuollossa. Työskenneltyään velvoitetun ajan julkisessa virassa on lääkäri vapaa työskentelemään yksityisellä puolella. Tällä ”vetoketjuperiaatteella” turvaisimme lääkäripalvelut jokaiseen kuntaan ja pystyisimme vastaamaan yksityisen sektorin luomaan palkkakilpailuun. Lääkäreiden koulutuspaikkojen määrän on vastattava kysyntää.

Sinimusta liike haluaa kieltää uskonnolliset ympärileikkaukset sekä julkisin varoin toteutetut sukupuolenvaihdosleikkaukset.

Hoidolla ja palveluilla on edellytykset nivoutua paremmin yhteen, jos perusterveydenhuolto, sosiaalipalvelut ja erikoissairaanhoito ovat yhden johdon ja yhden budjetin alaisuudessa. Sinimusta Liike kannattaa valtion järjestämisvastuuta sekä rahoitusta sosiaali- ja terveyspalveluissa.