Valikko Sulje

Kulttuuriohjelma

Sinimustan Liikkeen kulttuuripolitiikan perustana on vahva kansallinen identiteetti ja sen syventäminen, sekä suomalainen kulttuuriperintö ja sen säilyttäminen. Puolueemme vaalii sekä perinteistä suomalaista kulttuuria että tukee tulevien kansallisten ihanteiden syntymistä kulttuurin keinoin. Kansallisen kulttuurimme ei pidä väistää vieraita kulttuureja eikä luopua omista perinteistään. Kulttuuriksi käsitetään usein erilaiset taiteen muodot, kuten kuvataide, teatteri, musiikki tai kirjallisuus. Taide kuuluu kuitenkin samaan näkyvään kansalliseen itseilmaisuun kuin esimerkiksi symbolit, rituaalit ja kielet. Kulttuuriin kuuluu myös sellaiset käsitteet, joiden avulla ihmiset ilmaisevat itseään, ajattelevat ja toimivat yhteisössä niiden arvojen ja kirjoittamattomien sääntöjen mukaan, joihin heidät on kasvatettu ja joiden mukaan heidät on opetettu selviytymään. Tällaisia ovat esimerkiksi elintavat, perinteet ja vakaumukset.

Puolueemme haluaa turvata kotiseutujen kulttuuriympäristöjen säilymisen ja pyrkiä kasvattamaan niiden arvostusta. Yhteiskunnan on tuettava kotiseutuperinteen taltioimista, kotiseutukirjallisuuden julkaisemista, perinteisten taitojen ja tapojen ylläpitämistä ja pyrittävä syventämään asukkaiden tuntemusta ja kiinnostusta omaa kotiseutuaan ja sen ominaispiirteitä kohtaan.

Sinimusta Liike ajaa suomalaiskansallista historiapolitiikkaa, jonka myötä isänmaan historia ja kansallissankarit pidetään esillä muun muassa patsaiden, muistomerkkien, muistolaattojen ja paikannimien avulla. Suomen valtion tulee vastustaa suomalaisia syyllistävää historiallista narratiivia ja tarjota suomalaisista juurista ja Suomen valtiosta positiivista historiakuvaa. Puolue ajaa museolaitoksen perusrahoituksen lisäämistä ja panostamista etenkin kansalliselle tietoisuudelle merkittäviin museoihin, kuten Kansallismuseoon, alueellisiin vastuumuseoihin, fennomaanisiin suurmiehiin liittyviin museoihin ja Sotamuseoon. Keskeisten suomenmielisten, suomalaista kulttuuriperintöä vaalivien ja sukukansayhteyttä edistävien yhdistysten sekä perinnejärjestöjen toiminta tulee turvata pysyvällä valtionrahoituksella.

Yhteiskunnan tulee tukea sellaista kulttuuritoimintaa joka edistää ajatusta sukupolvien välisestä ketjusta. Julkisten taide-, kirjallisuus- ja kulttuuriavustusten myöntöperusteena tulee olla vaikutus kansallisen hengen edistämiselle ja ne tulee suunnata vain suomalaisille taiteilijoille, kirjailijoille ja yhteisöille. Apurahoista päättävien taidetoimikuntien jäseniksi on valittava tunnetusti suomalaismielisiä henkilöitä. Puolueemme pitää tärkeänä tukimenetelmänä myös työ- ja näyttelytilojen sekä esiintymispaikkojen tarjoamista taiteilijoille.

Puolueemme pitää tärkeänä hyvän luku- ja kirjoitustaidon ylläpitämistä ja oikeaoppista suomen kielen osaamista. Näiden taitojen edistämiseksi kattava kirjastoverkko tulee olla tavoitettavissa koko maassa. Suomenkielisen sanataiteen ja kirjallisuuden tuottamista ja julkaisua on tuettava rinnakkain muiden taidemuotojen kanssa.

Sinimusta Liike haluaa eri taidesuuntien lahjakkuudet esille jo varhaisessa vaiheessa. Lahjakkuuksien löytäminen tulee olla koulujen velvoitteena niin, että jollain alalla lahjakas lapsi saa tarvitsemansa tuen ja ohjauksen omalle alalleen riippumatta hänen sosiaalisesta taustastaan tai varallisuudestaan. Myös kansallisen taide- ja kulttuurihistorian tuntemukseen tulee painottaa kouluissa ja oppilaitoksissa nykyistä enemmän.

Julkisen taiteen hankinnassa on käytettävä tasapuolisesti lahjakkaita uusia kykyjä ammattilaisten rinnalla. Julkisiin rakennuksiin tehtäviä taidehankintoja tulee hankkia myös taideopiskelijoilta ja oppilaitoksilta. Kriteerinä tässäkin tulee olla kansallisen hengen edistäminen.

Liikunnalla ja urheilulla on suuri kansanterveydellinen merkitys, joka on nähtävä kiinteänä osana hyvinvointi- ja sivistyspolitiikkaa. Sen lisäksi, että arkiliikunnan lisäämiseen kiinnitetään huomiota, on eri lajien lahjakkaita urheilijoita nostettava esille ja taattava jokaiselle yhtäläiset mahdollisuudet menestyä jo varhaisessa vaiheessa riippumatta heidän sosiaalisesta taustastaan tai varallisuudestaan. Suomalaista huippu-urheilua ja seuratoimintaa on tuettava.

Kulttuuriohjelman toteuttamiseksi puolueemme

  • haluaa perustaa kansallismielistä taidetta edistävän taidetoimikunnan
  • edistää vahvan kansallisen identiteetin ja suomenmielisen kulttuuriperinnön arvostusta
  • vaalii sekä perinteistä suomalaista kulttuuria että tukee tulevien kansallisten ihanteiden syntymistä kulttuurin keinoin
  • tukee kotiseutuperinteiden taltioimista, kotiseutukirjallisuuden julkaisemista ja perinteisten taitojen ja tapojen ylläpitämistä
  • ajaa suomalaiskansallista historiapolitiikkaa, jonka myötä isänmaan historia ja kansallissankarit pidetään esillä muun muassa patsaiden, muistomerkkien, muistolaattojen ja paikannimien avulla
  • vaatii julkisten kulttuuriavustusten kohdentamista vain suomalaisille taiteilijoille, kirjailijoille ja yhteisöille, jotka työskentelevät  kansallisen hengen edistämiseksi
  • edistää hyvän luku- ja kirjoitustaidon ylläpitämistä ja oikeaoppisen suomen kielen osaamista mm. kattavilla kirjastopalveluilla
  • nostaa luovan työn tekijöiden lahjakkuudet esille varhaisessa vaiheessa riippumatta heidän sosiaalisesta taustastaan tai varallisuudestaan
  • kannattaa huippu-urheilun ja urheiluseuratoiminnan tukemista