Valikko Sulje

Kansalaisuusohjelma

Sinimusta Liike kannattaa Suomen kansalaisuuden sitomista syntyperäiseen suomalaisuuteen, eikä sitä tule myöntää vieraille etnisyyksille. Puolueemme kannattaa vuoden 1919 perustuslain kansalaisuuslinjauksen henkeä, jossa todetaan, että ”Suomen kansalaisoikeus on jokaisella, joka on suomalaisista vanhemmista syntynyt”. Ainoastaan niiden liittojen lapset, joiden vanhemmista vähintään toinen on syntyperäinen Suomen kansalainen, ovat oikeutettuja hakemaan Suomen kansalaisuutta. Sekaliitosta syntyneen lapsen saama kansalaisuus ei ole peruste ei-suomalaisen vanhemman kansalaisuudelle. 

Yksi Suomen kansalaisuuden myöntämisperusteista on myös henkilön virallinen äidinkieli, joka tulee olla joko suomi, ruotsi tai saame. Ulkosuomalaisten jälkeläisillä on oikeus palata takaisin isiensä maahan sekä hakea Suomen kansalaisuutta, mikäli he kykenevät todistamaan kielitaitonsa.

Puolueemme vastustaa kaksoiskansalaisuusjärjestelmää ja vaatii kaksoiskansalaisille myönnettyjen kansalaisuuksien välitöntä uudelleenarviointia. Ulkosuomalaisten jälkeläiset, jotka haluavat palata isiensä maahan, ovat velvollisia luopumaan entisen kotimaansa kansalaisuudesta.

Puolueemme kannattaa etnisen rekisterin käyttöönottoa, jossa käyvät ilmi maassamme asuvien ihmisten etniset, kielelliset ja uskonnolliset taustat. Etnisen tilastoinnin avulla julkinen valta kykenee valvomaan nykyistä paremmin maassamme asuvien väestöryhmien ja kulttuurien koostumusta sekä niiden vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan. Rekisteri helpottaa yhteiskuntamme kannalta ongelmallisten alakulttuurien paljastamista ja tarjoaa tarvittavaa tietoa niiden aiheuttamien sosiaalisten ongelmien tutkimiseksi ja ratkaisemiseksi.

Suomen kansalaisuus tulee erottaa selvästi työperäisestä, pakolaisuuteen ja opiskeluun perustuvasta oleskeluluvasta. Puolueemme ei hyväksy toistaiseksi voimassa olevia oleskelulupia maassa asuville ei-suomalaisille, vaan rajaa pisimmän yhtämittaisen oleskeluoikeuden kestoksi enintään viisi vuotta, jolloin oleskelun perusteet tulee arvioida aina uudestaan. Maassa asuvat ei-suomalaiset eivät ole puolueemme mielestä oikeutettuja osallistumaan julkiseen päätöksentekoon, eikä heitä koske kansalaisille kuuluvat velvollisuudet tai oikeudet. Puolueemme kannattaa maksuttomien julkisten palveluiden, kuten sote- ja koulutuspalveluiden rajaamista ainoastaan syntyperäisille Suomen kansalaisille. Puolueemme vastustaa EU-kansalaisuutta ja siihen sisältyvää liikkumisvapautta sekä työntekoon ja opiskeluun liittyviä oikeuksia. Suomen valtiolla tulee olla aina oikeus estää haluamansa vierasmaalaisen pääsy maahan, sekä karkottaa maasta ne vierasmaalaiset, joiden oleskelulle ei löydy hyväksyttäviä perusteita. Mikäli kyseisiä henkilöitä ei voida välittömästi palauttaa heidän omiin kotimaihinsa, heidät tulee palauttaa siihen maahan, joista he ovat Suomeen alun perin saapuneet. Puolueemme mielestä Suomen valtion tulee myös kartoittaa mahdollisuuksia erilliselle karanteenialueelle Euroopan ulkopuolelta, johon voitaisiin maksua vastaan karkottaa niitä vierasmaalaisia, joita heidän omat kotimaansa eivät suostu ottamaan vastaan.