Valikko Sulje

Energiapolitiikka

Puolueemme mielestä Suomen energiapolitiikan tulisi tähdätä täyteen energiaomavaraisuuteen. Riippuvuus muiden maiden tuottamasta energiasta heikentää maamme neuvotteluasemaa kansainvälisissä suhteissa. Pohjoisesta sijainnista johtuen, tarvitsemme huomattavan paljon energiaa sähkön- ja lämmöntuotantoon, ja samasta syystä on äärimmäisen tärkeää, että sekä energiantuotanto että jakeluverkot ovat luotettavia ja hyvin toimivia, sekä kotimaisessa omistuksessa. Energiapoliittisissa ratkaisuissa tulee ottaa huomioon turvallisuuspoliittiset tekijät.  Hintatason tulee olla sellainen, ettei se tuota ylitsepääsemättömiä haasteita kotitalouksille.

Sinimusta Liike suhtautuu myönteisesti ydinenergian hyödyntämiseen. Haluamme selvittää Suomessa esiintyvän luonnonuraanin hyödyntämismahdollisuuksia sekä omissa voimaloissamme, että myös ulkomaankaupassa. Uraanin kaivaminen ja jalostaminen tulee kuitenkin toteuttaa siten, että niiden synnyttämä kuorma luonnolle pidetään mahdollisimman pienenä. Puolueemme haluaa kasvattaa ydinvoimaosaamisen kotimaisuusastetta, ja vähentää riippuvuutta muista valtioista, erityisesti Venäjästä.   

Ihmiskunnalla on käytössään vain yksi planeetta, ja tämän vuoksi kaikkien ratkaisujen, mitä energiapoliittisesti tehdään, tulee olla kauaskantoisia. Koska maailman energiantuotanto on  murroskohdassa, jossa olemme siirtymässä fossiilisista polttoaineista ja muista uusiutumattomista luonnonvaroista kohti uusiutuvien ja vähäpäästöisten energiavarojen käyttöä, tulee maamme olla tämän kehityksen kärkipäässä ja aktiivisesti pyrkiä kehittämään  uusia ja tehokkaampia teknologisia ratkaisuja koskien etenkin uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä energiantuotannossa. Suhtaudumme erittäin myönteisesti uusiutuvien energialähteiden kuten aurinkoenergian, tuuli- ja aaltovoiman käyttöön, mutta näiden kaltaisiin energianmuotoihin siirtymisessä täytyy huomioida riittävä siirtymäaika sekä panostaa teknologiseen kehitykseen, jotta uusiutuvien energiavarojen käyttö olisi paitsi tehokasta myös kestävää. Ennen siirtymistä kokonaisvaltaisesti uusiutuvia energiavaroja kohti, on pystyttävä hyödyntämään kotimaisia uusiutumattomia energianlähteitä, joiden käyttöä tulee prioriorisoida suhteessa ulkomaiseen tuontienergiaan. Maamme tulee myös kehittää erilaisia paikallisia energiantuotantoratkaisuja. Energiapoliittisten ratkaisujen kehityslinjoissa johtavia rooleja tulee painottaa energia-asiantuntijoille, ei poliitikoille. Suomen  päästörajoitteista tulee Suomen päättää itse.

Polttoaineiden käytössä tulee myös siirtyä raakaöljypohjaisista polttoaineista vaihtoehtoihin, jotka ovat pienempipäästöisiä ja uusiutuvia, kuten biodiesel. Näitä polttoaineita tulee kehittää ja tuottaa kotimaisesti. Samassa kehityskulussa tulisi myös mahdollisimman paljon tehostaa henkilöautokannan uudistamista vähäpäästöisempiin ja vähäkulutuksisiin autoihin esimerkiksi verotuksen ja muiden etuuksien keinoin.

  • Haluamme, että energiantuotannon tavoitteena on omavaraisuus, ympäristöystävällisyys ja luotettavuus.
  • Kannatamme atomienergian käytön lisäämistä kotimaisessa energiantuotannossa.
  • Paikallisia energiantuotantoratkaisuja täytyy kehittää.
  • Uusiutuvien ja vähäpäästöisten energiavarojen käyttöä tulee kehittää ja lisätä julkisin varoin. Siirtyminen uusituviin energivaroihin tulee olla konkreettinen tulevaisuuden tavoite, mutta sen tulee tapahtua riittävän pitkällä aikavälillä kestävän ja tehokkaan tuloksen saavuttamiseksi.
  • Haluamme edistää suomalaisen autokannan muuttamista vähäpäästöisemmäksi verotuksellisin keinoin.